ระเบียบ/ประกาศ/หนังสือเวียน

ระเบียบ/ประกาศ/หนังสือเวียน 

 เผยเเพร่: 2020-06-23  |  อ่าน: 1,579 ครั้ง

 

ประกาศกรมประมง

หนังสือเวียนกรมประมง

  • หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 1061 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมประมงมีอำนาจดำเนินการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง เกี่ยวกับการบริหารพนักงานราชการ สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง (รายละเอียด)

  • หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 1062 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมประมงมีอำนาจดำเนินการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง เกี่ยวกับการบริหารพนักงานราชการ สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค (รายละเอียด)

  • หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว1049 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เรื่อง แนวทางการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดกรมประมง  สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง (รายละเอียด)

  • หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 1011 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค (รายละเอียด)

  • หนังสือกองบริหารทรัพยากรบุคคล ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 953 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สังกัดราชการบริหารกลาง (รายละเอียด)

  • แนวทางการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายละเอียด)

  • หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0503.4/ว67 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายละเอียด)

  • แนวทางการวิเคราะห์ในการขอเปลี่ยนแปลงตำแหน่งพนักงานราชการระดับกอง

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

หนังสือสำนักงาน ก.พ.

คู่มือเกี่ยวกับพนักงานราชการ

รวมคำถาม - คำตอบเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ