การปรับระดับชั้นงาน

การปรับระดับชั้นงาน 

 เผยเเพร่: 2020-06-23  |  อ่าน: 1,182 ครั้ง


 • หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 315 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 (รายละเอียด)
 • หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อปรับระดับชั้นงาน (รายละเอียด)
 • หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (เอกสารแนบ 1)
 • ตัวอย่างหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (เอกสารแนบ 2)
 • ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ (เอกสารแนบ 3)
 • ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกฯ (เอกสารแนบ 4)
 • ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกและประเมิน (เอกสารแนบ 5)
 • แนวทางปฏิบัติในการทดสอบความสามารถในการพิมพ์ดีด (เอกสารแนบ 6)
 • แผนปฏิบัติการปรับระดับชั้นงานตำแหน่งลูกจ้างประจำ สังกัดกรมประมง (เอกสารแนบ 7)
 • แบบฟอร์มที่ 1 ถึงแบบฟอร์มที่ 14 (รายละเอียด)
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  - แบบ ลปจ.1 ตำแหน่งเดิม (แบบฟอร์มที่ 1)
  - แบบ ลปจ.1 ตำแหน่งใหม่ (แบบฟอร์มที่ 2)
  - แบบประเมินผลงานและประเมินบุคคล ระดับ 1 - ระดับ 3 (แบบฟอร์มที่ 3)
  - บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (แบบฟอร์มที่ 4)
  - บัญชีรายละเอียดตำแหน่งที่จะคัดเลือกและประเมินบุคคลฯ (แบบฟอร์มที่ 5)
  - ใบสมัครคัดเลือกและประเมินบุคคลฯ (แบบฟอร์มที่ 6)
  - แบบประเมินผลงานและประเมินบุคคลฯ ระดับ4 และระดับหัวหน้า (แบบฟอร์มที่ 7)
  - ใบเซ็นชื่อผู้เข้าคัดเลือกและประเมินบุคคลฯ กรณีสอบข้อเขียน (แบบฟอร์มที่ 8)
  - บัญชีกรอกคะแนนคัดเลือกและประเมินบุคคลฯ กรณีสอบข้อเขียน (แบบฟอร์มที่ 9)
  - บัญชีกรอกสรุปคัดเลือกและประเมินบุคคลฯ กรณีสอบข้อเขียน (แบบฟอร์มที่ 10)
  - แบบประเมินผลงานและประเมินบุคคล ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ (แบบฟอร์มที่ 11)
  - ใบเซ็นชื่อผู้เข้าคัดเลือกและประเมินบุคคล ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ (แบบฟอร์มที่ 12)
  - บัญชีกรอกคะแนนคัดเลือกและประเมินบุคคล ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 2 (แบบฟอร์มที่ 13ก,14 ก)
  - บัญชีกรอกคะแนนคัดเลือกและประเมินบุคคล ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 3 (แบบฟอร์มที่ 13ข,14 ข)
  - บัญชีกรอกคะแนนคัดเลือกและประเมินบุคคล ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 4 (แบบฟอร์มที่ 13ค,14 ค)