หน้าที่ความรับผิดชอบของ กปน.

หน้าที่ความรับผิดชอบของ กปน. 

 เผยเเพร่: 2020-06-18  |  อ่าน: 1,368 ครั้ง

 

     (๑) กำหนดเงื่อนไข ระเบียบ และข้อกำหนดของเรือประมงไทยในการออกไปทำการประมงในเขตทะเลนอกน่านน้ำไทยทั้งในทะเลเขตรัฐชายฝั่งและทะเลหลวง

     (๒) กำหนดเงื่อนไข ระเบียบ และข้อกำหนดการขนถ่ายสัตว์น้ำโดยเรือประมงไทยทั้งในและนอกน่านน้ำไทยให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

     (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำประมงในเขตนอกน่านน้ำไทย ทั้งในทะเลเขตรัฐชายฝั่งและทะเลหลวง

     (๔) ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ/กฎระเบียบขององค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMOs) ทั้งในฐานะที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกแต่ให้ความร่วมมือหรือพันธกรณีระหว่างประเทศ

     (๕) กำกับ ดูแล ควบคุมและตรวจสอบให้การทำการประมงในเขตนอกน่านน้ำไทยของเรือประมงไทยให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMOs) และของรัฐชายฝั่งที่เกี่ยวข้อง

     (๖) กำกับ ดูแล ควบคุมและตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ำโดยเรือประมงไทยให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

     (๗) รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย และการขนถ่ายสัตว์น้ำของเรือประมงไทย และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อวิเคราะห์สภาวะทรัพยากรการประมงในแหล่งทำการประมงนอกน่านน้ำไทย และเพื่อบริหารจัดการการทำการประมงนอกน่านน้ำไทยและการขนถ่ายสัตว์น้ำ

     (๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย