ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 เผยเเพร่: 2020-05-03  |  อ่าน: 1,335 ครั้ง

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหน้าที่ความรับผิดชอบ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

     (๑) ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ งานอำนวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชีงานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแลและบำรุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการทั่วไปของหน่วยงาน

     (๒) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน

     (๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย