กลุ่มกำกับการทำประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ

กลุ่มกำกับการทำประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ 

 เผยเเพร่: 2020-05-03  |  อ่าน: 1,379 ครั้ง

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

กลุ่มกำกับการทำประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ

     (๑) กำหนดเงื่อนไข ข้อกำหนด วิธีการทำประมงของเรือประมงไทยในทะเลนอกน่านน้ำไทย ให้สอดคล้องกับกฎหมายของไทย และเงื่อนไข ข้อกำหนดขององค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาคและรัฐชายฝั่งที่เกี่ยวข้อง

     (๒) กำหนดเงื่อนไข ข้อกำหนด วิธีการขนถ่ายสัตว์น้ำของเรือประมงในเขตน่านน้ำไทย และนอกน่านน้ำไทยให้สอดคล้องกับกฎหมายของไทย และเงื่อนไข ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

     (๓) ประชาสัมพันธ์ สื่อสารกับชาวประมงและผู้ประกอบการในเรื่องเงื่อนไข ข้อกำหนด วิธีการทำการประมงในเขตนอกน่านน้ำไทย และการขนถ่ายสัตว์น้ำของเรือประมงไทย

     (๔) จัดให้มีการฝึกอบรม และรับรองผู้สังเกตการณ์บนเรือ (Observer on Board) เพื่อปฏิบัติงานบนเรือประมงไทย

     (๕) ประสานงาน ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สังเกตการณ์บนเรือ

     (๖) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการรายงานของผู้สังเกตการณ์บนเรือ

     (๗) รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย และการขนถ่ายสัตว์น้ำของเรือประมงไทย และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อวิเคราะห์สภาวะทรัพยากรการประมงในแหล่งทำการประมงนอกน่านน้ำไทย และเพื่อบริหารจัดการการทำการประมงในเขตทะเลนอกน่านน้ำไทยและการขนถ่ายสัตว์น้ำ

     (๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย