กลุ่มเฝ้าระวังและติดตามการทำประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ

กลุ่มเฝ้าระวังและติดตามการทำประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ 

 เผยเเพร่: 2020-05-03  |  อ่าน: 1,371 ครั้ง

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

กลุ่มเฝ้าระวังและติดตามการทำการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ

     (๑) เฝ้าระวัง และติดตาม การเดินเรือ การทำการประมงนอกน่านน้ำของเรือประมงไทย ให้เป็นไปตามกฎหมายของไทย และเงื่อนไขข้อกำหนดขององค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมภาคและรัฐชายฝั่งที่เกี่ยวข้อง

     (๒) เฝ้าระวัง และติดตาม การเดินเรือ และการขนถ่ายสัตว์น้ำของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำไทยทั้งในและนอกน่านน้ำไทยให้เป็นไปตามกฎหมายของไทย และเงื่อนไข ข้อกำหนดขององค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมภาคและรัฐชายฝั่งที่เกี่ยวข้อง

     (๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาต และการรับรายงานการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำของเรือประมงไทย

     (๔) ติดตาม ตรวจสอบการรายงานตามระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Reporting System) ของเรือประมงไทยที่ทำการประมงนอกน่านน้ำไทย และเรือขนถ่ายสัตว์น้ำของไทยเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

     (๕) ติดตาม ตรวจสอบผ่านระบบการเฝ้าระวังทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring System) ของเรือประมงไทยทำการประมงนอกน่านน้ำไทยและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำของไทยเพื่อให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

     (๖) ดำเนินการให้มีผู้สังเกตการณ์บนเรือปฏิบัติงานบนเรือประมงไทยตามข้อกำหนด

     (๗) ประสานงาน และติดตามการปฏิบัติงานของผู้สังเกตการณ์บนเรือระหว่างปฏิบัติหน้าที่

     (๘) รายงานผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการดำเนินคดีทางกฎหมายต่อเรือประมงไทย