กลุ่มตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ำและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ

กลุ่มตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ำและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ 

 เผยเเพร่: 2020-05-03  |  อ่าน: 1,461 ครั้ง

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

กลุ่มตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ำและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ

     (๑) ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลการรายงานเข้าออกท่าของเรือไทยที่ไปทำการประมงนอกน่านน้ำ และเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ

     (๒) ประสานและปฏิบัติในการตรวจเรือ เครื่องมือประมง อุปกรณ์และระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของเรือประมงไทยที่ออกไปทำการประมงนอกน่านน้ำและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำที่ออกและกลับเข้าท่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของไทยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนดขององค์องค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมภาคและรัฐชายฝั่งที่ควบคุมพื้นที่การทำประมง

     (๓) ประสานและปฏิบัติในการตรวจสอบการขนส่งสัตว์น้ำขึ้นท่าของเรือประมงไทยที่ไปทำการประมงนอกน่านน้ำและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ

     (๔) รวบรวม ตรวจสอบและประเมินข้อมูลการทำการประมงจากสมุดบันทึกการประมง หรือสมุดบันทึกการทำประมงอิเล็กทรอนิกส์ ผลการจับสัตว์น้ำและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องของเรือประมงไทยที่ไปทำการประมงในทะเลนอกน่านน้ำและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำเพื่อตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลกับการขออนุญาตทำการประมงและการขนถ่ายสัตว์น้ำ

     (๕) ตรวจสอบชนิดและปริมาณสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงนอกน่านน้ำโดยเรือประมงไทย และที่บรรทุกในเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ

     (๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย