ประกาศกรมประมง 

 เผยเเพร่: 2020-04-30  |  อ่าน: 1,943 ครั้ง

 

1. ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทยที่ทำการขนถ่ายสัตว์น้ำในเขตพื้นที่ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการทำการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ พ.ศ. ๒๕๖๒

enlightened  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/018/T_0027.PDF

 

2. ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือประมงนอกน่านน้ำไทยที่ทำการประมงในเขตพื้นที่ที่อยู่ภายใต้กรอบควาตกลงว่าด้วยการทำการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ พ.ศ. ๒๕๖๒

enlightened  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/018/T_0030.PDF

 

3. ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือน้ำมันที่ทำการขนถ่ายน้ำมันในเขตพื้นที่ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการทำการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ พ.ศ. ๒๕๖๒

enlightened  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/018/T_0035.PDF

 

4. ประกาศกรมประมง เรื่อง การขึ้นทะเบียนและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สังเกตการณ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

enlightened  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/022/T_0015.PDF

 

5. ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบหนังสือมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๖๒

enlightened http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/022/T_0019.PDF

 

6. ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๖๒

enlightened  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/022/T_0020.PDF

 

7. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักสูตรการอบรมความรู้เกี่ยวกับการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๖๒

enlightened  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/027/T_0011.PDF

 

8. ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดทำเครื่องหมายประจำเครื่องมือประมงและเครื่องหมายประจำอุปกรณ์ช่วยทำการประมง พ.ศ. ๒๕๖๒

enlightened  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/027/T_0012.PDF

 

9. ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คำขอต่อระยะเวลาทำการประมง คำขอเพิ่มเครื่องมือที่จะใช้ทำการประมง คำขอเปลี่ยนแปลงเครื่องมือทำการประมงที่อนุญาตให้ใช้ทำการประมง คำขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาต คำขอเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ที่ประสงค์จะทำการประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๖๒

enlightened  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/027/T_0014.PDF

 

10. ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำเครื่องหมายประจำเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ สำหรับเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๖๒

enlightened  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/036/T_0009.PDF

 

11. ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำเครื่องหมายประจำเรือประมง สำหรับเรือประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๖๒

enlightened  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/036/T_0011.PDF

 

12. ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๖๒

enlightened  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/036/T_0014.PDF