การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 [2021-01-06 ] ผลการรับฟังความคิดเห็นและคำชี้แจงรายประเด็น ต่อร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....  [2020-10-26 ] ผลการรับฟังความคิดเห็นและคำชี้แจงรายประเด็น ต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ พ.ศ. ....  [2020-10-26 ] รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฏหมาย พระราชบัญญัติกองทุนประมงแห่งชาติ [2020-10-22 ] รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฏหมาย พระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย [2020-10-22 ] สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563 [2020-05-19 ] การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 [2020-04-29 ] Monthly Report สินค้าปลานิลและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563 [2020-04-29 ] การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 6/2563 [2020-04-21 ] Monthly Report สินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563 [2020-04-17 ] การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดหมาย ครั้งที่ 5/2563 [2020-04-14 ] การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563  [2020-04-14 ]

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563  

 เผยเเพร่: 2020-04-14  |  อ่าน: 1,040 ครั้ง

 

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ
ครั้งที่ 4/2563
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 
เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.
 
                                                          การประชุมครั้งนี้มีพลตำรวจโท จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทนพลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก เนื่องจากติดราชการ โดย
มีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางอุมาพร พิมลบุตร) เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยได้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 และร่วมกันพิจารณาเรื่องดังนี้
                   1. การประชุมทางไกลผ่านวีดีโอเพื่อติดตามการดำเนินงานของไทยภายหลังการประชุมคณะทำงานร่วมฯ ครั้งที่ 2
                   2. ข้อมูลส่งสหภาพยุโรป ประเด็นเรือประมงพื้นบ้านที่ตรวจวัดแล้วขนาดเกิน 10 ตันกรอส
                   3. การดำเนินการกรณีเรือประมงนอกน่านน้ำไทยที่ได้รับใบอนุญาต จำนวน 6 ลำ
                   4. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย
 
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน
 
เลิกประชุมเวลา  15.00 น.