กลุ่มวิเคราะห์นโยบายและประสานงานคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ


กลุ่มวิเคราะห์นโยบายและประสานงานคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ 

 ข้อมูลองค์กร  โครงสร้างหน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


ว่าง

หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์นโยบายและประสานงานคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ

                                   

นางสาวจีรนันท์  สุนทรรัตนเวช                                      นางสาวปวีณ์นุช  เตปิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                         นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

 

 

ภาระกิจหน้าที่ กลุ่มวิเคราะห์นโยบายและประสานงานคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมแนวทางด้านวิชาการและยุทธศาสตร์การประมงของประเทศเพื่อจัดทำนโยบาย แผนแม่บท และแผนยุทธศาสตร์ด้านการประมงรวมถึงแปลงนโยบายประมงไปสู่การปฏิบัติ
(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ
(๓) รวบรวมข้อเสนอของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด เพื่อวิเคราะห์ และสรุปเสนอคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ
(๔) ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับนโยบายประมง และแผนบริหารจัดการการประมง รวมถึงแผนพัฒนาการประมงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ  ที่ได้รับมอบหมาย

การประชุม

 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563

  การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดหมาย ครั้งที่ 5/2563

  การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 6/2563

  การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563

  ประชุมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 7/2563

  การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 8/2563

  การประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงพื้นบ้าน ครั้งที่ 2/2563

  การประชุมคณะอนุกรรมการเยียวยาภาคประมงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ครั้งที่ 1/2563

  การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563

  การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 10/2563

  การประชุมข้อเสนอโครงการองค์กรภาคเอกชน เพื่อขอใช้เงินกู้สำหรับแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

  แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องเพื่อเสนอรัฐมนตรี การเสนอความเห็น และการส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ