กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการ นโยบายประมงแห่งชาติ

กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการ นโยบายประมงแห่งชาติ 

 เผยเเพร่: 2020-04-14  |  อ่าน: 204 ครั้ง

 

ภาระกิจหน้าที่ กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมแนวทางด้านวิชาการและยุทธศาสตร์การประมงของประเทศเพื่อจัดทำนโยบาย แผนแม่บท และแผนยุทธศาสตร์ด้านการประมงรวมถึงแปลงนโยบายประมงไปสู่การปฏิบัติ
(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ
(๓) รวบรวมข้อเสนอของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด เพื่อวิเคราะห์ และสรุปเสนอคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ
(๔) ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับนโยบายประมง และแผนบริหารจัดการการประมง รวมถึงแผนพัฒนาการประมงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ  ที่ได้รับมอบหมาย

การประชุม

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563

การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดหมาย ครั้งที่ 5/2563

การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 6/2563

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563

ประชุมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 7/2563

การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 8/2563

การประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงพื้นบ้าน ครั้งที่ 2/2563

การประชุมคณะอนุกรรมการเยียวยาภาคประมงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ครั้งที่ 1/2563