ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 

 เผยเเพร่: 2019-08-22  |  อ่าน: 75 ครั้ง

 

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำปาว กาฬสินธุ์ ได้จัดตั้งตามโครงการ จัดตั้งหน่วยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำจืด ในแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ของกรมประมง โดยความเห็นชอบของกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ กองอนุรักษ์ทรัพยากรประมง จึงได้ดำเนินการจัดหาสถานที่และจัดงบประมาณในการก่อสร้างในปี พ.ศ.๒๕๓๓ แล้วเสร็จปลายปี พ.ศ.๒๕๓๔ เดิมชื่อ หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้ำจืดเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ และได้ปรับเปลี่ยนเป็น ศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กาฬสินธุ์ และเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๙ ได้เปลี่ยนชื่อตามกรอบโครงสร้างใหม่เป็น หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำปาว กาฬสินธุ์ ในปัจจุบัน