">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ผู้อำนวยการกองตรวจการประมงเข้าร่วมพิธี

  • ผู้อำนวยการกองตรวจการประมงเข้าร่วมพิธี 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


    เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายจรูญศักดิ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง เข้าร่วมพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในทะเลอ่าวไทย ตอนกลาง  ประจำปี2564 ณ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร โดยครอบคลุมเขตพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม 2564 เป็นระยะเวลา 90 วัน เพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความยั่งยืนและให้เกิดความสมดุลและเหมาะสมกับการประกอบอาชีพของพี่น้องชาวประมง โดยมอบนโยบายการปฏิบัติงานยึดหลัก 3 ป. คือ การป้องกัน การป้องปราม และการปราบปราม พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างการรับรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นสำคัญด้วย