ประวัติหน่วยงาน 

 เผยเเพร่: 2019-08-28  |  อ่าน: 124 ครั้ง

 

  เป็นหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดอ่างเก็บน้ำประแสร์ ระยองเดิมทีเป็นชุดควบคุมการทำการประมงน้ำจืดเขื่อนประแสร์ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลแหล่งประมงน้ำจืดมากกว่า ๑๑๐,๔๕๐ ไร่ ในเขตท้องที่จังหวัดชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี  และตราด ต่อมาได้มีคำสั่งจัดตั้งหน่วยป้องกันละปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนประแสร์  จังหวัดระยอง เป็นการภายในตามคำสั่งกรมประมงที่ ๗๖๕/๒๕๕๒ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒ และต่อมากรมประมงได้ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในกรมฯ โดยไม่กระทบกับกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมประมง และได้เกลี่ยอัตรากำลังภายใน ตามคำสั่งกรมประมงที่ ๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ยกฐานะหน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนประแสร์ จังหวัดระยอง เป็นศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืดภาคตะวันออก  ระยอง โดยได้ขอใช้ที่ของนิคมสหกรณ์ชะแวะและดำเนินการก่อสร้างอาคารบ้านพัก จำนวน ๑ หลังแล้วเสร็จเมื่อ เดือน เมษายน ๒๕๕๖ ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๕๗ หมู่ ๔ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ต่อมามีการปรับโครงสร้างการแบ่งงานภายในตามกฎกระทรวง ปี 2559 เป็นหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดอ่างเก็บน้ำประแสร์ ระยอง โดยขึ้นกับทางศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา กองตรวจการประมง กรมประมง ในปัจจุบัน