ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี [2020-03-11 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี [2020-03-10 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลำเลียงปลานวลจันทร์ทะเล [2020-03-10 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง [2020-03-10 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมายานพาหนะ [2020-02-21 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าโพลีฯ [2020-02-21 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำซองใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์ [2020-02-19 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทดสอบความชำนาญการทดสอบ [2020-02-19 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ [2020-02-19 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องreal-time Light Cycler480 [2020-02-13 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนส่งจุลินทรีย์ ปม.1 [2020-02-13 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ [2020-02-03 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร [2020-01-28 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนส่งจุลินทรีย์ ปม.1 [2020-01-28 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร [2020-01-28 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร [2020-01-28 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง [2020-01-24 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนส่งจุลินทรีย์ ปม.1 [2020-01-08 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบรรจุวัสดุรองรับ [2020-01-08 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี [2020-01-08 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งตัวอย่างสารตกค้าง [2020-01-08 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม [2020-01-08 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร [2019-11-26 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร [2019-11-26 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ Syring Pump [2019-11-26 ] ประกาศผู้ชนะจ้าเหมาบริการ [2019-09-30 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร [2019-09-30 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุวิทยาศาสตร์ [2019-09-11 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ [2019-09-11 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ล้างแอร์พร้อมลงน้ำยา [2019-09-11 ]

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 เผยเเพร่: 2019-09-11  |  อ่าน: 648 ครั้ง

 

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต ๒ (สมุทรสาคร) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
 
๑.  สารเคมีสำหรับใช้ในการตรวจสารพันธุกรรมด้วยเทคนิค อิเล็กโตรโฟร์ลิซีส      
๒.  น้ำยาสกัด DNA จากเนื้อเยื่อสัตว์น้ำ      
๓.  น้ำยาสำเร็จรูปเพื่อใช้ในการตรวจเชื้อไวรัส โดยเทคนิค One step qRT-PCR และqPCR พร้อมหลอด๐.๒ ml PCR strips tube      
๔.  ชุดน้ำยาสำเร็จรูปพร้อมเพลท ๙๖ หลุม สำหรับสกัดสารพันธุกรรม (DNA/RNA) แบบอัตโนมัติ      
๕.  น้ำยาสำเร็จรูปสำหรับใช้ในการตรวจเชื้อไวรัส WSSVและYHV ด้วยเทคนิค Multiplex Real time PCR      
 

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.fisheries.go.th/cf-samutsa/ หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๘๕-๗๑๓๖,๐-๓๔๔๒-๖๒๒๐ ในวันและเวลาราชการ