ประวัติความเป็นมา 

 ข้อมูลองค์กร  ประวัติความเป็นมา


ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา

กองตรวจการประมง  กรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

ประวัติความเป็นมา

               เดิมชื่อ  "หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรประมงนำ้จืดเขื่อนลำตะคอง" ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามโครงการจัดตั้งหน่วยอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ของกรมประมง โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ได้รับงบประมาณก่อสร้าง ปี 2535 ดำเนินการสร้างบนที่ดินราชพัสดุ บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคอง เนื้อที่ประมาณ  40-0-3 ไร่ ส่งเจ้าหน้าที่มาประจำปฏิบัติงาน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2537 เป็นต้นมา

               วันที่ 6 มีนาคม 2540 ยกระดับเป็น งานอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

               วันที่ 1 มกราคม 2546 ยกระดับขึ้นเป็น ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา 

               วันที่ 1 ตุลาคม 2553 เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น ศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นครราชสีมา 

               วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกรมประมงใหม่ แล้วเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) ตามที่ได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ หน้าที่ และอำนาจของกรมประมง ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559 

               วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา ตามที่ได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ หน้าที่         และอำนาจของกรมประมง เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น และเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 137 ตอนที่ 41 ก ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 และคำสั่งกรมประมง ที่ 825/2563 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 เรื่องการกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน