ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา 

 เผยเเพร่: 2020-04-22  |  อ่าน: 759 ครั้ง

 

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)

กองตรวจการประมง  กรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

ประวัติความเป็นมา

               เดิมชื่อ  "หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรประมงนำ้จืดเขื่อนลำตะคอง" ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามโครงการจัดตั้งหน่วยอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ของกรมประมง โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ได้รับงบประมาณก่อสร้าง ปี 2535 ดำเนินการสร้างบนที่ดินราชพัสดุ บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคอง เนื้อที่ประมาณ  40-0-3 ไร่ ส่งเจ้าหน้าที่มาประจำปฏิบัติงาน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2537 เป็นต้นมา และยกระดับเป็น งานอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2540 และได้ยกระดับขึ้นเป็น ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2546 และเป็นศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืด  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกรมประมงใหม่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 มาเป็นศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงหนือ (นครราชสีมา) จนถึงปัจจุบัน