ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 

 เผยเเพร่: 2019-08-21  |  อ่าน: 167 ครั้ง

 

          เดิมชื่อ "หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้ำจืดเขื่อนลำตะคอง"  ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามโครงการจัดตั้งหน่วยอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำจืดในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของกรมประมง โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ได้รับงบประมาณก่อสร้าง ปี 2535 ดำเนินการสร้างบนที่ดินราชพัสดุ บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคอง เนื้อที่ประมาณ 40-0-3 ไร่ ส่งเจ้าหน้าที่มาประจำปฏิบัติงาน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2537 เป็นต้นมา

          และยกระดับเป็น งานอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2540

          แล้วได้ยกระดับขึ้นเป็น ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2546

          และเป็นศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553

          และปัจจุบันเป็น ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559