มาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทางเคมี

มาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทางเคมี 


มาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทางเคมี


มาตรฐานสินค้าสิทธิพิเศษ...update 16 August 2021


มาตรฐานสินค้า lot by lot...update 16 August 2021

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแช่เย็น แช่แข็ง และบรรจุกระป๋อง
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพื้นเมือง