เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ 


นางสาวนิรษา เกตกรณ์

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์