วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

 เผยเเพร่: 2018-12-04  |  อ่าน: 136 ครั้ง

 

วิสัยทัศน์ (กรมประมง)

“มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นผู้นำและสร้างความมั่นคงอาหารด้านประมงของประเทศ ภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

 -------------------------

พันธกิจ

           ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) สังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยทางการประมง เพื่อรวบรวมข้อมูลทางวิชาการในการแก้ไขปัญหาด้านการประมง ให้แก่ชาวประมง ซึ่งเป็นองค์ความรู้ในด้านการประมงทะเลและจัดการทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อม โดยให้คงความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการประมง เพื่อให้ชาวประมงและเกษตรกรมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ฟื้นฟูทรัพยากรการประมงและสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน