BACKDROP พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2563

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

 • BACKDROP พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2563

 • [2022-08-11] วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวแสงเสริม แก้วดี นักวิชาการประมงชำนาญการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายเพล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร [2022-08-08] วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ มอบหมายให้นายวชิระ กิติมศักดิ์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยนายพลาวุฒิ แซ่เอี๊ยว นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565 และโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ ZOOM Meetings” ณ ห้องประชุมกระเบนเจ้าพระยา ชั้น ๗ อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง โดยมี นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม [2022-08-08] วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายสุธรรม สิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมการประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำปี ๒๕๖๕ โดยร่วมการพิจารณาหลักเกณฑ์การประกวด แบบฟอร์ม ใบสมัครและวิธีส่งผลงานเข้าประกวด ณ ห้องประชุมกระเบนเจ้าพระยา ชั้น ๗ อาคารเชิดชาย อมาตยกุลกรมประมง [2022-08-07] วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กรมประมง (อพ.สธ. – กปม.) ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง และผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings โดยมีนายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุม มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และมีเจ้าหน้าที่กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษเข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี [2022-08-07] เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองบึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง และโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2565 [2022-08-04]  วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง มอบหมายให้นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้แทนเข้าร่วมเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๕ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี [2022-07-28] พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระราชกุศล ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร [2022-07-27] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 12 สิงหาคม 2565 [2022-07-04] วันพุธที่ 29 มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผอ.กคพ. มอบหมายให้ นางสาวจิตสุภา ดวงแจ่มใส นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการบูรณาการฐานข้อมูล และการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล กรมประมง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพะยูน อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น ๗ กรมประมง [2022-07-04] วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผอ.กคพ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดอบรมและสาธิตการแปรรูป สัตว์น้ำให้กับครู และนักเรียน เพื่อเป็นอาหารกลางวันได้แก่ ขลุ่ยปลา น้ำพริกตาแดง ปลาแดดเดียว ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน หมู่ที่ ๔ บ้านท่าวังหิน ตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้โครงการเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  BACKDROP พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2563 

   ข่าวประชาสัมพันธ์  พระราชกรณียกิจ (ประมง)


  BACKDROP  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

  มิถุนายน ๒๕๖๓  สามารถคลิกดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้