วิสัยทัศน์ 

 เผยเเพร่: 2019-08-14  |  อ่าน: 97 ครั้ง

 

กรมประมง

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นผู้นำและสร้างความมั่นคง

ด้านอาหารของประเทศภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและผลักดันให้มีการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการผลิตทุกระดับ

2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

ตลอดห่วงโซ่การผลิตให้ได้รับมาตรฐานของไทยและสากล

3. กำกับและควบคุมการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อให้มีผลผลิต

ใช้อย่างยั่งยืนและคงความหลากหลายทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของชาวประมง

และประชาชนในภาคการจัดการทรัพยากรในชุมชน

4. ส่งเสริมและผลักดันให้ศึกษาวิจัยทางวิชาการทุกสาขาการประมง รวมทั้ง

การพัฒนาและถ่ายทอด เทคโนโลยีใหม่ที่ต่อยอดจากงานวิจัยเพื่อให้เกิดนวัตกรรม

เชิงสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่า

5. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในภารกิจที่รับผิดชอบ

รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของภารกิจ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ประเด็นยุทธศาสตร์เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ

2. ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

3. ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้ยั่งยืน

และคงความหลากหลาย

4. ประเด็นยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีการประมง

5. ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรและองค์กร