สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการปฏิบัติงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564" ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการปฏิบัติงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564" ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 เผยเเพร่: 2017-01-16  |  อ่าน: 1,870 ครั้ง


ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร เรื่อง รู้เท่าทันจีนในยุคหลังโควิค-19 โอกาสสินค้าประมงของไทยในตลาดจีน  ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด)๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (สัตว์น้ำสวยงาม)๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

โครงการจัดการระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map)๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

โครงการธนาคารสินค้าเกษตร๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

โครงการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมย่อยส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมย่อยพัฒนาศักยาภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

การเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร (กนป.)๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓