Technical PaperAbstract ปี 2548

Technical PaperAbstract ปี 2548 

 เผยเเพร่: 2019-03-07  |  อ่าน: 204 ครั้ง

 

  • ปี 2548
เอกสารเลขที่

เรื่อง

ผู้วิจัย
1. การสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำในเขตทะเลชายฝั่ง 10 กิโลเมตรบริเวณจังหวัดสงขลา ในเวลากลางวัน วิรัตน สนิทมัจโร และ คณะ
2. การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการจับสัตว์น้ำของเรือสำรวจประมงในอ่าวไทย วิรัตน สนิทมัจโร และ คณะ
3. การประมงอวนล้อมจับในพื้นที่อ่าวพังงาและใกล้เคียง พ.ศ. 2541-2545 สนฐยา บุญสุข และ คณะ
4. ความคิดเห็นของผู้ปกครองอาชีพทางการประมงต่อการทำประมงเบ็ดราวทูน่าและเบ็ดราว
หน้าดินแนวตั้ง
เริงชัย สุจิตโตสกุล และ คณะ
5. องค์ประกอบชนิดและอัตราการจับสัตว์น้ำของเรือประมงอวนล้อมในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์และชุมพร ปี 2540
คณิต เชื้อพันธุ์ และ จิราภรณ์ รัตนพรหม
6. ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาตาหวาน Priacanthus tayenus Richardson,1846
และ P. macracanthus Cuvier,1829 ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
ทัศพล กระจ่างดารา และ อัญชลีย์ ยะโก
7. การแพร่กระจายของปลาหมึกขนาดเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบน จินตนา จินดาลิขิต และ
มณเฑียร เกษตรสมบรูณ์
8. ชนิดการเจริญพันธุ์และการประมงปลาฉลามทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย ทัศพล กระจ่างดารา
9. สภาวะสังคม-เศรษฐกิจ การประมงและความคิดเห็นต่อการจัดการประมงโดยชุมชน
ของชาวประมงพื้นบ้าน เกาะบุโหลนดอน จังหวัดสตูล
กำพล ลอยชื่น และ เพิ่มศักดิ์ เพิงมาก
10. การทำประมงของกองเรือประมงไทยในน่าน้ำอินโดนีเซียตอนใต้ ภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ และ คณะ
11. การประมงปลากะตักในจังหวัดสตูล ปี 2541-2543 เพิ่มศักด์ เพิงมาก
12. การสำรวจทรัพยากรปลาหน้าดินด้วยเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง วิรัตน สนิทมัจโร และ คณะ
13. ทัศนคติของชาวประมงต่อมาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ำมนฤดูปลามีไข่และวางไข่เลี้ยงลูก
ในอ่าวพังงา
สัมพันธ์ ปานจรัตน์ และ คณะ
14. ปลาแพะและปลาหนวดฤาษีที่พบทางฝั่งทะเลอันดามันและการจำแนกชนิด สิชล หอยมุข และ เพราลัย นุชหมอน
15. การสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำในเขตทะเลชายฝั่ง 10 กิโลเมตรบริเวณจังหวัดปัตตาน
ีในเวลากลางวัน
สุวรรณทนา ทศพรพิทักษ์ และ คณะ
16. การประมงเบ็ดราวปลาทูน่าโดยเรือมุกอันดามันในมหาสมุทรอินเดียระหว่าง
ปี พ.ศ. 2543 ถึง 2547
สัมพันธ์ ปานจรัตน์ และ คณะ
17. การสำรวจทรัพยากรปลาหมึกจากเครื่องมือประมงลอบหมึก อัญญานี แย้มรุ่งเรือง และ 
เจิดจินดา โชติยุปุตตะ
18. ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาทูจากเครื่องมืออวนล้อมติดปลาทูบริเวณเขตมาตรการ
อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ จังหวัดประจบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี
พัชรี พันธุเล่ง และ นพรัตน์ นาสุชล
19. การประมงอวนครอบปลากะตักปั่นไฟและชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลากะตักบริเวณ
อ่าวไทยตอนกลาง พ.ศ. 2545
นพรัตน์ นาสุชล และ พัชรี พันธุเล่ง
20. การศึกษาตัวชี้วัดทรัพยากรสัตว์น้ำหน้าดิน : กรณีศึกษาเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่
ขนาดต่ำกว่า 14 เมตร อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
รัตนาวลี พูลสวัสดิ์
21. ปลาฉลาม : สัตว์น้ำพลอยจับได้จากเครื่องมือเบ็ดราวและอวนล้อมปลาทูน่า
โดยเรือ M.V.SEAFDEC บริเวณมหาสมุทรตะวันออก
ทศพร สุจิตโตสกุล และ
 เริงชัย สุจิตโตสกุล
22. รูปแบบโครงสร้างของเรือเบ็ดราวทูน่าต่างชาติ อาภา สมสถาน และ คณะ