มอบลูกพันธุ์ปลานวลจันทร์ทะเลให้กับสมาคมประมงพื้นบ้านคลองวาฬ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • มอบลูกพันธุ์ปลานวลจันทร์ทะเลให้กับสมาคมประมงพื้นบ้านคลองวาฬ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

  • [2022-06-08] การอนุบาลลูกพันธุ์หอยแครงระยะวัยอ่อนในโรงเพาะฟัก เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตลูกพันธุ์หอยแครงมาใช้ในการเลี้ยงหอยแครงในบ่อดิน [2022-03-18] ขอเชิญชวนเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง กุ้งสิชล 1 ในงานกุ้งจันท์ ครั้งที่ 26 [2022-01-17] Ep.1 การเพาะพันธ์ุปลานวลจันทร์ทะเล [2021-12-14] วิดิโอตัวอย่าง [2021-09-29] เอกสารวิชาการ ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตรการปรฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ.7401-2562) ของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [2021-09-20] แนวทางการพัฒนาการอนุบาล และการเลี้ยงหอยตะโกรมกรามขาว (Crassostrea belcheri Sowerby, 1871) ในบ่อดิน [2021-04-28] มอบลูกพันธุ์ปลานวลจันทร์ทะเลให้กับสมาคมประมงพื้นบ้านคลองวาฬ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

    มอบลูกพันธุ์ปลานวลจันทร์ทะเลให้กับสมาคมประมงพื้นบ้านคลองวาฬ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 


    วันที่ 23 เมษายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ นำลูกพันธุ์ปลานวลจันทร์ทะเล ที่ได้จากการเพาะพันธุ์และอนุบาลในโรงเพาะฟักของศูนย์ฯ ขนาด 1-1.5 เซนติเมตร จำนวน 10,000 ตัว ส่งมอบให้กับสมาคมประมงพื้นบ้านคลองวาฬ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำลงปล่อยสู่ธรรมชาติบริเวณชายฝั่งทะเล บ้านคลองวาฬ เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตทรัพยากรปลานวลจันทร์ทะเลในธรรมชาติ