สถานการณ์โรคกุ้งทะเล 


สถานการณ์โรคกุ้ง พื้นที่จังหวัดสงขล

1. ข้อมูลจากการรายงาน ตามแบบสำรวจสถานการณ์การเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดสงขลา ผ่าน google form

ประจำเดือน

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม

เอกสารดาวน์โหลด

มิถุนายน 2565

41 ราย

คลิกที่นี่

กรกฎาคม 2565

15 ราย

คลิกที่นี่

สิงหาคม 2565

-  

-  

กันยายน 2565

 

 

 

2. ข้อมูลจากการสำรวจ และส่งตรวจตัวอย่าง ณ คลินิกสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา (ศพส.) และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา

ประจำเดือน

จำนวนฟาร์มที่ตรวจเชื้อก่อโรค

ดาวน์โหลด

ชนิด

กุ้งขาว

กุ้งกุลาดำ

น้ำ

ดิน

มิถุนายน 2565

ตรวจเชื้อ

11

2

25

4

คลิกที่นี่

พบเชื้อ

10

0

7

0

กรกฎาคม 2565

ตรวจเชื้อ

23

2

15

8

คลิกที่นี่

พบเชื้อ

7

1

4

1

สิงหาคม 2565

ตรวจเชื้อ

10

1

13

2

คลิกที่นี่

 

พบเชื้อ

5

0

4

0

 

กันยายน 2565

ตรวจเชื้อ

 

 

 

 

 

 

พบเชื้อ