สถานการณ์โรคกุ้งทะเล 2565 


สถานการณ์โรคกุ้ง พื้นที่จังหวัดสงขล

1. ข้อมูลจากการรายงาน ตามแบบสำรวจสถานการณ์การเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดสงขลา ผ่าน google form

ประจำเดือน

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม

เอกสารดาวน์โหลด

มิถุนายน 2565

41 ราย

คลิกที่นี่

กรกฎาคม 2565

15 ราย

คลิกที่นี่

สิงหาคม 2565

-  

-  

กันยายน 2565

3 ราย

คลิกที่นี่

ต.ค 65 - ก.พ. 66

7 ราย

คลิกที่นี่

 

 

2. ข้อมูลจากการสำรวจ และส่งตรวจตัวอย่าง ณ คลินิกสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา (ศพส.) และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา

ประจำเดือน

จำนวนฟาร์มที่ตรวจเชื้อก่อโรค

ดาวน์โหลด

ชนิด

กุ้งขาว

กุ้งกุลาดำ

น้ำ

ดิน

มิถุนายน 2565

ตรวจเชื้อ

11

2

25

4

คลิกที่นี่

พบเชื้อ

10

0

7

0

กรกฎาคม 2565

ตรวจเชื้อ

23

2

15

8

คลิกที่นี่

พบเชื้อ

7

1

4

1

สิงหาคม 2565

ตรวจเชื้อ

10

1

13

2

คลิกที่นี่

 

พบเชื้อ

5

0

4

0

 

กันยายน 2565

ตรวจเชื้อ

4

1

17

-

คลิกที่นี่

 

พบเชื้อ

1

1

5

-

 

 ตุลาคม 2565

ตรวจเชื้อ

10

2

27

2

คลิกที่นี่

 

พบเชื้อ

6

1

6

0

 

พฤศจิกายน 2565

ตรวจเชื้อ

10

-

27

4

คลิกที่นี่

 

พบเชื้อ

4

-

5

0

 

ธันวาคม 2565

ตรวจเชื้อ

11

-

30

4

คลิกที่นี่

 

พบเชื้อ

3

-

8

0

 

มกราคม 2566

ตรวจเชื้อ

4

1

16

-

คลิกที่นี่

 

พบเชื้อ

3

1

5

-

 

กุมภาพันธ์ 2566

ตรวจเชื้อ

11

1

28

4

คลิกที่นี่

 

พบเชื้อ

1

0

1

0