บทความเผยแพร่ ปี 2565 

 คลังความรู้  ข้อมูลวิจัย


เอกสารวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารวิชาการฉบับที่

ชื่อเรื่อง

ผู้จัดทำ

ลิงก์

ดาวน์โหลด

 

 

 

 

1/2565

ศึกษาสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสแคระแกร็นในกุ้งทะเลที่เลี้ยงในประเทศไทย

อรอนงค์ คงทวี
พรพิมล ทิวแพ
จำเริญศรี ถาวรสุวรรณ 

PDF

 

 

 

 

2/2565

ศึกษาผลของวิธีการและระยะเวลาในการเก็บรักษาตัวอย่างเนื้อเยื่อกุ้งต่อผลการตรวจเชื้อก่อโรคตับวายเฉียบพลัน (VpAHPND) ด้วยเทคนิค multiplex PCR, nested PCR และ real time PCR
อัมรา สินประเสริฐพร
จำเริญศรี ถาวรสุวรรณ
มุกดามาศ เข้มคำ

PDF

 

สารวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สารวิชาการ
ฉบับที่

ชื่อเรื่อง

ผู้จัดทำ

ลิงก์

ดาวน์โหลด

 

 

 

 

1/2565

ผลของอัตราความหนาแน่นต่อการติดเชื้อ Streptococcus iniae ในปลากะพงขาว Sea bass, Lates calcarifer (Bloch)

จำเริญศรี ถาวรสุวรรณ
จิราภรณ์ จรุงศรีอภิสิทธิ์

 วรวุฒิ ชัชวาลชัยพรรณ

PDF

 

 

 

 

2/2565

การเจริญของอวัยวะในระบบภูมิคุ้มกันของปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) Immune related organs of Spotted Scat  (Scatophagus argus, Linnaeus, 1766)

อัจกลับ  นนทโส 
วารินี  ปัญญาวชิร
จิราภรณ์  จรุงศรีอภิสิทธิ์ 
จิระยุทธ  รื่นศิริกุล

PDF

 

 

 

 

3/2565

ฤทธิ์ของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลบางชนิดในการยับยั้งเชื้อโนดะไวรัสที่ก่อโรคในปลากะรังดอกแดง

สมพร รุ่งกำเนิดวงศ์
จุไลวรรณ รุ่งกำเนิดวงศ์

PDF