ประชาสัมพันธ์ สนง.ปจ. ทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์ สนง.ปจ. ทั้งหมด 

 เผยเเพร่: 2020-04-14  |  อ่าน: 494 ครั้ง


แบบฟอร์มรายงานคาดการณ์ผลผลิตสัตว์น้ำ/ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของเกษตรกร

  28/04/2563 - 09:45 น.

ไฟล์ข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการจัดสรรเงินงบประมาณ เพื่อ mapping งบประมาณ

  22/04/2563 - 11:45 น.

ไฟล์คู่มือการใช้งานระบบ Fisheries Shop

  17/04/2563 - 15:08 น.

ไฟล์ประกอบการประชุมโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด(Covid 19)

  14/04/2563 - 15:30 น.

ไฟล์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการจัดสรรเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พลาง

  13/04/2563 - 15:30 น.

 

แบบฟอร์มเก็บฐานข้อมูลอัตลักษณ์พี้นถิ่น

   09/04/2563 - 13:04 น.

อธิบดีกรมประมงแสดงความห่วงใยบุคลากรต่อสถานะการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

   30/03/2563 - 16:46 น.

ขั้นตอนการเปิดร้านค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มลาซาด้า (Lazada)

   23/03/2563 - 10:00 น.

แบบฟอร์มสรุปงบประมาณ แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากรและงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)

   28/02/2563 - 15:11 น.

เพิ่มเติมตัวชี้วัดที่ 5 เรื่องเกณฑ์การให้คะแนน กลุ่ม A และกลุ่ม E

   18/02/2563 - 15:10 น.

 

ตัวชี้วัดที่ 5 : รายงานสรุปผลการจัดกลุ่มสถานะการดำเนินการในการอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฯ

   14/02/2563 - 14:48 น.

ข้อควรพิจารณาในการเริ่มต้นการวิจัยด้านประมง ออกแบบการวิจัย สถิติ และเขียนรายงาน

   12/02/2563 - 13:52 น.

สปอตขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ปี 2563 - 2564

   04/02/2563 - 12:18 น.

แก้ไขตัวชี้วัดที่ 6 โดยเพิ่มเติมกลุ่มผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด โทรศัพท์ 0 2562 0426

   31/01/2563 - 13:23 น.

ขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวิจัยด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมงและการบริหารจัดการด้านการประมง สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัด รุ่นที่ 1

   30/01/2563 - 09:49 น.

 

ข้อควรพิจารณาในการเริ่มต้นการวิจัยด้านประมง ออกแบบการวิจัย สถิติ และเขียนรายงาน

   12/02/2563 - 13:52 น.

ข้อมูลประกอบการประชุมคณะกรรมการนำเรือออกนอกระบบ

   22/08/2562 - 09:30 น.

ข้อมูลรายละเอียดจุดดูงาน ครม.สัญจร 2562

   10/07/2562 - 13:29 น.

ข้อมูลแผนภาคสำหรับสำนักงานประมงจังหวัด

   18/07/2562 - 09:42 น.

คะแนนตัวชี้วัดสำนักงานประมงจังหวัด

   25/10/2561 - 11:04 น.

 

คู่มือโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ(ด้านการประมง)

   15/01/2562 - 11:35 น.

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

   13/09/2561 - 16:20 น.

ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามงบปี 63 และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง

   26/12/2562 - 14:09 น.

ตัวชี้วัดที่ 10 (แก้ไข ครั้งที่1)

   11/07/2562 - 11:30 น.

ตัวชี้วัดที่ 5 : รายงานสรุปผลการจัดกลุ่มสถานะการดำเนินการในการอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฯ

   14/02/2563 - 14:48 น.

 

ตัวชี้วัดส่วนภูมิภาค รอบ 2-62

   10/07/2562 - 11:37 น.

ตารางส่วนภูมิภาค รอบ 2-62

   11/07/2562 - 11:21 น.

ทำเนียบผู้ตรวจราชการกรม กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2562

   05/07/2562 - 14:00 น.

บันทึกการประชุม VDO Conference แผนงานงบประมาณปี 2562

   26/09/2561 - 16:34 น.

รายงานผลการพิจารณา เรื่อง 'การพัฒนาการบริหารระบบราชการส่วนภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ'

   05/10/2561 - 10:35 น.

 

รายละเอียดประกอบการจัดทำข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานประมงจังหวัด

   03/09/2562 - 11:14 น.

สปอตขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ปี 2563 - 2564

   04/02/2563 - 12:18 น.

สรุปคะแนนตามตัวชี้วัดที่ 18 รอบที่ 2/2561 ของสำนักงานประมงจังหวัด 06/09/2561

   06/09/2561 - 14:58 น.

สรุปอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

   01/11/2562 - 14:15 น.

สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562

   07/11/2561 - 13:24 น.

 

หนังสือแจ้งเวียน ว3710 ว3711 ว3712

   25/09/2561 - 11:30 น.

หนังสือแจ้งเวียน ว3710 ว3711 ว3712

   25/09/2561 - 11:30 น.

อธิบดีกรมประมงแสดงความห่วงใยบุคลากรต่อสถานะการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

   30/03/2563 - 16:46 น.

เพิ่มเติมตัวชี้วัดที่ 5 เรื่องเกณฑ์การให้คะแนน กลุ่ม A และกลุ่ม E

   18/02/2563 - 15:10 น.

เอกสารแนบ 1 และ 2 หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 0513.5/ว696 เรื่อง 'ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์'

 

31/01/2563 - 13:23 น.

แก้ไขรายการตัวชี้วัดของประมงจังหวัด ตัวชี้วัดที่ 7และ 8 รอบการประเมินที่ 1/2563

   27/01/2563 - 12:05 น.

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator:FC)

   03/05/2562 - 11:37 น.

แบบบันทึกข้อมุลการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าตามโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ(ด้านการประมง) ตามตัวชี้วัดที่ 16

   14/01/2562 - 14:35 น.

แบบฟอร์ข้อตกลงฯ (ปจ.) รอบที่ 2-2562

   11/07/2562 - 11:21 น.