งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 1

งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 1 

 เผยเเพร่: 2019-05-08  |  อ่าน: 544 ครั้ง

 

งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 1 เรื่อง Proposed Possible Solutions to Implement Port State Measures Agreement in Southeast Asia คลิ๊กอ่าน

งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 1 เรื่อง การเก็บรักษาสายพันธุ์ไส้ปลาไหล Baclaya longifolia เพื่อประโยชน์ด้านทรัพยากรประมง คลิ๊กอ่าน

งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 1 เรื่อง การตอบสนองในลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงปลากดแก้วที่ผ่านการคัดเลือกรุ่นที่ 2 คลิ๊กอ่าน

งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 1 เรื่อง อนุกรมวิธานของพืชน้ำสกุล Echinodorus ในประเทศไทย คลิ๊กอ่าน

งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 1 เรื่อง การจัดการระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานปลากัดไทยเพื่อการส่งออก Logistics and Supply Chain Management of Siamese Fighting Fish for Exportation คลิ๊กอ่าน

งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 1 เรื่อง แนวทางการขยายเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดในเขตทะเลชายฝั่งระยะ 12 ไมล์ทะเล  Guidelines for Expansion of Responsible Areas of the Provincial Fishery Committee in the Coastal Seas at 12 nautical miles คลิ๊กอ่าน

งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 1 เรื่อง แนวทางการพัฒนาทรัพยากรปลากัดสู่การเป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทย Developing of Siamese Fighting Fish (Betta splendens) to Thai National Aquatic Animal คลิ๊กอ่าน

งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 1 เรื่อง การประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล บริเวณชายฝั่งจังหวัดชลบุรีด้วยการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ Site Suitability Assessment for Artificial Marine Habitat Deployment  in the Coastal Seas of Chon Buri Province with Spatial Analysis คลิ๊กอ่าน