กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 เผยเเพร่: 2019-11-30  |  อ่าน: 1,658 ครั้ง

 

กฎหมาย/ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภท เรื่อง
พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติเชื่อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดคุณสมบัติของสัตวแพทย์และสารวัต ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่งตั้งสัตวแพทย์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดสัตว์ชนิดอื่น ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
พระราชกำหนด พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558
พระราชกำหนด พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
กฎกระทรวง กฎกระทรวงว่าด้วยโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติม พ.ศ. 2554
ระเบียบกรมประมง ระเบียบการขึ้นทะเบียน สอ.3 และ สอ.4
ระเบียบกรมประมง ระเบียบการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อการส่งสัตว์น้ำออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2557
ระเบียบกรมประมง ระเบียบการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อการส่งสัตว์น้ำออกนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
ระเบียบกรมประมง การรับรองสุขอนามัยสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคไปแคนาดา
ระเบียบกรมประมง

จสน. ปลาสวยงาม ปี 2555

ระเบียบกรมประมง จสน. สัตว์น้ำทั่วไป ปี 2553
ระเบียบกรมประมง การขึ้นทะเบียน ทบ. ปี 2556
ระเบียบกรมประมง การขึ้นทะเบียนคอมพาร์ตเม้นต์สัตว์น้ำเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2562
ระเบียบกรม การตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๕ว่าด้วยการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๕