ยุทธศาสตร์/แผนงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์/แผนงานที่เกี่ยวข้อง 

 เผยเเพร่: 2019-11-30  |  อ่าน: 1,532 ครั้ง

 

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานรับผิดชอบ ชื่อยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564
กระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564
กระทรวงสาธารณสุข แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สภาหอการค้าไทย ยุทธศาสตร์ธุรกิจการประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
กรมประมง/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ปลาสวยงาม
กรมประมง/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ปลานิล
กรมประมง/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์กุ้งทะเล
กรมปศุสัตว์/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561 - 2565

 

แผนงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานรับผิดชอบ ชื่อแผนงาน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาคการเกษตร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แผนพัฒนาการเกษตร
กรมประมง/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แผนแม่บทประมงทะเลไทย
กรมประมง/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2560-2564)
กรมประมง แผนปฏิบัติการด้านปลากะพงขาว พ.ศ. 2563-2565
กรมประมง แผนปฏิบัติการด้านปูทะเล พ.ศ. 2563-2565
สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) แผนกลยุทธว่าด้วยการพัฒนางานทางวิทยาศาสตร์

 

นโยบายที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานรับผิดชอบ ชื่อนโยบาย
กรมประมง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563