งานวิจัย 

 เผยเเพร่: 2019-11-30  |  อ่าน: 2,008 ครั้ง

 

แผนงานวิจัยประจำ ปี พ.ศ. 2564

          งานวิจัย ปี 2564 ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประกอบด้วย 1 แผนงาน, 4 แผนงานย่อย และ 14 โครงการ ดังนี้ 

แผนงาน (1) : แผนพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน

แผนงานย่อย (4) : ประกอบด้วย

          1) แผนงานย่อยที่ 1การศึกษาความชุกและการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ของเชื้อก่อโรคกุ้งในเพรียงจากธรรมชาติและจากการเพาะเลี้ยงในบริเวณจังหวัดแนวชายฝั่งของประเทศไทย

          2) แผนงานย่อยที่ 2 : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตปลากัดปลอดโรค

          3) แผนงานย่อยที่ 3 : การศึกษาข้อมูลโรคกุ้งแชบ๊วยเพื่อวางแนวทางป้องกันและจัดการควบคุมโรคสำหรับการส่งเสริมการเลี้ยงเชิงพาณิชย์

          4) แผนงานย่อยที่ 4 : การวิจัยทางเภสัชวิทยาของยาต้านจุลชีพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

โครงการ (14) : ประกอบด้วย

          1) แผนงานย่อยที่ 1 : การศึกษาความชุกและการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ของเชื้อก่อโรคกุ้งในเพรียงจากธรรมชาติและจากการเพาะเลี้ยงในบริเวณจังหวัดแนวชายฝั่งของประเทศไทย

 • โครงการที่ 1 : การศึกษาความชุกและการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ของเชื้อก่อโรคกุ้งในเพรียงทรายจากธรรมชาติและจากการเพาะเลี้ยงในบริเวณจังหวัดแนวชายฝั่งของประเทศไทย
 • โครงการที่ 2 : การศึกษาความชุกและการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ของเชื้อก่อโรคกุ้งในเพรียงเลือดจากธรรมชาติในบริเวณจังหวัดแนวชายฝั่งของประเทศไทย

          2) แผนงานย่อยที่ 2 : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตปลากัดปลอดโรค

 • โครงการที่ 1 : โรคที่พบในปลากัดบริเวณพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย
 • โครงการที่ 2 : การสำรวจความชุกโรค Megalocytivirus ในปลากัดต่างสายพันธุ์
 • โครงการที่ 3 : การจัดตั้ง Cell line จากปลากัดและการศึกษาคุณลักษณะบางประการ
 • โครงการที่ 4 : การจัดทำรูปแบบฟาร์มปลากัดปลอดโรคภายใต้ระบบการจัดการฟาร์มคอมพาร์ตเมนต์

          3) แผนงานย่อยที่ 3 : การศึกษาข้อมูลโรคกุ้งแชบ๊วยเพื่อวางแนวทางป้องกันและจัดการควบคุมโรคสำหรับการส่งเสริมการเลี้ยงเชิงพาณิชย์

 • โครงการที่ 1 : การศึกษาเชื้อก่อโรคและเชื้อไม่ก่อโรคในกุ้งแชบ๊วยจากธรรมชาติและจากฟาร์มเลี้ยง
 • โครงการที่ 2 : ความหลากหลายทางสายพันธุ์ของเชื้อก่อโรคในกุ้งแชบ๊วยจากแหล่งที่แตกต่างกัน
 • โครงการที่ 3 : ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงทางปัจจัยแวดล้อมต่อความรุนแรงของการเกิดโรคในกุ้งแชบ๊วย
 • โครงการที่ 4 : การพัฒนาเทคนิคทางเทคโนโลยีทางชีวภาพเพื่อการป้องกันหรือลดการเกิดโรคในกุ้งแชบ๊วย

          4) แผนงานย่อยที่ 4 : การวิจัยทางเภสัชวิทยาของยาต้านจุลชีพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 • โครงการที่ 1 : การศึกษาทางเภสัชวิทยาของยาปฏิชีวนะในสัตว์น้ำเศรษฐกิจประเภทปลา
 • โครงการที่ 2 : การศึกษาทางเภสัชวิทยาของยาปฏิชีวนะในสัตว์น้ำเศรษฐกิจประเภทกุ้ง
 • โครงการที่ 3 : การศึกษาทางเภสัชวิทยาของยาไอเวอร์เมคตินในปลาคาร์พ
 • โครงการที่ 4 : การศึกษาทางเภสัชวิทยาของยาไอเวอร์เมคตินในปลากะพงขาว

 

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปี ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย
2563 การตอบสนองระบบภูมคุ้มกันต่อไวรัสโนดาของปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) ที่ผ่านการคัดเลือกพันธุ์ จิราภรณ์ จรุงศรีอภิสิทธิ์
ศศิวิภา ถิ่นวงษ์เกอ
อัมรา สินประเสริฐพร
2563 การยอมรับเชื้อไวรัสก่อโรคในปลาของประเทศไทยบางชนิดของปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) มุกดามาศ เข้มคำ
อัมรา สินประเสริฐพร
จิระยุทธ รื่นศิริกุล
จิราภรณ์ จรุงศรีอภิสิทธิ์
2563 การเจริญของอวัยวะในระบบภูมิคุ้มกันของปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) อัจกลับ นนทโส
วารินี ปัญญาวชิร
จิระยุทธ รื่นศิริกุล
2563 ตรวจสอบการดื้อยาปฏิชีวนะ และยีนดื้อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียที่แยกได้จากปลาช่อนทะเลที่เลี้ยงในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน อรอนงค์ คงทวี
พรพิมล ทิวแพ
ฉันทนา แก้วตาปี
วันดี ผกามาศ
2562 ศึกษาผลของวิธีการและระยะเวลาในการเก็บรักษาตัวอย่างเนื้อเยื่อกุ้งต่อผลการตรวจเชื้อก่อโรคตับวายเฉียบพลัน (VPAHPND) ด้วยเทคนิค Multiplex PCR, Nested PCR และ Real Time PCR อัมรา สินประเสริฐพร
ธนาภรณ์ มังสังข์
จำเริญศรี ถาวรสุวรรณ
2562 ศึกษาผลกระทบของสมุนไพรรางจืดในการป้องกันและรักษาโรคตับวายเฉียบพลันในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) ธนาภรณ์ มังสังข์
อัมรา สินประเสริฐพร
จำเริญศรี ถาวรสุวรรณ
2562 เปรียบเทียบความรุนแรงและการดื้อยาของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ก่อโรคตับวายเฉียบพลันจากพื้นที่การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) ที่แตกต่างกันในประเทศไทย พรพิมล ทิวแพ
อรอนงค์ คงทวี
จุไลวรรณ รุ่งกำเนิดวงศ์
2562 การยอมรับเชื้อไวรัสโนดาของปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) ที่ผ่านการคัดเลือกพันธุ์ จิราภรณ์ จรุงศรีอภิสิทธิ์
อัมรา สินประเสริฐพร
สมพร รุ่งกำเนิดวงศ์
อัตรา ไชยมงคล
2560 ความชุกของเชื้ออิริโดไวรัสในปลากะพงขาวจากโรงเพาะและอนุบาลในภาคใต้ของประเทศไทย

สมพร รุ่งกำเนิดวงศ์
จำเริญศรี ถาวรสุวรรณ  
อรอนงค์ คงทวี           
เจนจิตต์ คงกำเนิด

2559 ศึกษาสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสแคระแร็น ในกุ้งทะเลที่เลี้ยงในประเทศไทย อรอนงค์ คงทวี             
พรพิมล ทิวแพ        
จำเริญศรี ถาวรสุวรรณ
2558 ประสิทธิภาพของสารสกัดขมิ้นชันในการป้องกันโรคตายด่วนในกุ้งขาวแวนนาไมที่เกิดจากเชื้อ Vibrio parahaemolyticus จำเริญศรี ถาวรสุวรรณ 
เจนจิตต์ คงกำเนิด
2557 ความไวต่อยาต้านจุลชีพและสภาวะการดื้อยาของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus จากกุ้งทะเลที่เป็นโรค และแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่เลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดสงขลา จุไลวรรณ รุ่งกำเนิดวงศ์
อมรชัย สมเจตน์เลิศเจริญ  สมพร รุ่งกำเนิดวงศ์
2556 ผลของสารสกัดขมิ้นชันในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและเพิ่มความต้านทานเชื้อแบตทีเรียในกุ้งขาวแวนนาไม (Penaeus vannamei Boone, 1931)

จำเริญศรี ถาวรสุวรรณ
เพ็ญศรี บุญตามช่วย     
เจนจิตต์ คงกำเนิด

2556 ประสิทธิภาพของสารสกัดภีทะเล (Calophyllum inophyllum L.) ต่อการยับยั้งเชื้อโนดะไวรัสในปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) สมพร รุ่งกำเนิดวงศ์         
จุไลวรรณ รุ่งกำเนิดวงศ์ 
2556 ผลของขมิ้นชัน (Curcumin longa L.) ต่อการตอบสนองภูมิคุ้มกันและความต้านทานเชื้อแบคทีเรียในปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) ที่เลี้ยงในกระชัง จำเริญศรี ถาวรสุวรรณ   
อรอนงค์ คงทวี               
วรวุฒิ ชัชวาลชัยพรรณ
2554 การดื้อยาของยีนในเชื้อ Streptococcus agalactiae ที่แยกได้จากปลานิล

พุทธรัตน์ เบ้าประเสริฐกุล 
จันทร์นภา ศักดิ์ศรีพิพัฒน์ 
เต็มดวง สมศิริ

2554 ผลของบัวบก (Centella asiatica) ต่อภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะและความต้านทานเชื้อสเตรปโตคอคคัส ในปลากะพงขาว (Lates calcarufer Bloch, 1790) เจนจิตต์ คงกำเนิด   
จำเริญศรี ถาวรสุวรรณ   
จุไลวรรณ รุ่งกำเนิดวงศ์
2554 คุณลักษณะการจำแนกเชื้อไวรัสที่แยกได้จากปลานิลป่วย จารี ผลชนะ                 
สมเกียรติ์ กาญจนาคาร
สุธีร์ ศรีเพชร
2554 ปัญหาสุขภาพของปลานิล เต็มดวง สมศิริ
2554 ผลของขมิ้นชัน (Curcumin longa L.) ที่เสริมในอาหารต่อภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะและความต้านทานต่อเชื้อในปลากะรัง (Epinephelus sp.) เจนจิตต์ คงกำเนิด   
จำเริญศรี ถาวรสุวรรณ     
จิราภรณ์ จรุงศรีอภิสิทธิ์
กุลวรา แสงรุ่งเรือง
2554 ผลของฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata) ต่อการทำงานของภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะและความต้านทานต่อเชื้อแบคทีเรียในปลากะรัง (Epinephelus sp.) วรวุฒิ ชัชวาลชัยพรรณ จำเริญศรี ถาวรสุวรรณ 
เจนจิตต์ คงกำเนิด
2554 การพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรค Streptococcosis ในปลาทะเลเศรษฐกิจ ด้วยเทคนิค PCR สมพร รุ่งกำเนิดวงศ์         
จุไลวรรณ รุ่งกำเนิดวงศ์
2554 การตอบสนองของภูมคุ้มกันและการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของน้ำเลือดปลากะพงขาวหลังการติดเชื้อ Streptococcus iniae จำเริญศรี ถาวรสุวรรณ
เจนจิตต์ คงกำเนิด           
จุไลวรรณ รุ่งกำเนิดวงศ์
2553 ความรุนแรงของการก่อโรคในปลาน้ำจืดของเชื้อ Ranavirus ที่แยกได้จากกบป่วย จารี ผลชนะ               
สุดา ตัณฑวณิช           
สมเกียรติ์ กาญจนาคาร
2553 การจำแนกชนิดของเชื้อ Streptococcus spp. ในปลาทะเลเศรษฐกิจจากการเพาะเลี้ยงด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล สมพร รุ่งกำเนิดวงศ์     
เพ็ญศรี บุญตามช่วย
2553 ผลของอัตราความหนาแน่นต่อการติดเชื้อ Streptococcus iniae ในปลากะพงขาว Lates calcarifer (Bloch) จำเริญศรี ถาวรสุวรรณ     
จิราภรณ์ จรุงศรีอภิสิทธิ์ 
วรวุฒิ ชัชวาลชัยพรรณ
2553 โครงการวิจัยการควบคุมโรคสเตรปโตคอคคัส ในปลาทะเลเศรษฐกิจจากการเพาะเลี้ยง กุลวรา แสงรุ่งเรือง
2552 ประสิทธิภาพน้ำมันกระเทียมในการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียในกุ้งขาว Penaeus vannamei (Boone, 1931) จำเริญศรี ถาวรสุวรรณ 
เจนจิตต์ คงกำเนิด   
มณฑิรา ถาวรยุติการ     
จิราพร เกษรจันทร์
2552 การระบาดของโรคแบคทีเรียในปลานิล วาริณี ปัญญาวชิระ         
ณมาพร สงสกุล           
เต็มดวง สมศิริ       
เสาวรส เรืองฤทธิ์
2552 การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของปลาคาร์พเป็นโรคเคเอชวี วาริณี ปัญญาวชิระ       
เต็มดวง สมศิริ             
วุฒิชัย วงษ์จันทร์
2552 การกระตุ้นภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะในปลากะพงขาววัยรุ่น (Lates calcarifer Bloch, 1790) โดยให้อาหารที่เสริมสไปรูไลนา เจนจิตต์ คงกำเนิด     จำเริญศรี ถาวรสุวรรณ   
จิราพร เกษรจันทร์
2551 ปริมาณอิมมูโนโกลบูลินในปลากะรังดอกแดง (Epinephelus cocoides) ในระยะเวลาการเลี้ยง 1 ปี เจนจิตต์ คงกำเนด   
จำเริญศรี ถาวรสุวรรณ     
จิราพร เกษรจันทร์
2551 ผลของกระเทียมสด (Allium sativum Linn.) ผสมอาหารเม็ดต่อการป้องกันโรคแบคทีเรียในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) ที่เลี้ยงในบ่อดิน มณฑิรา ถาวรยุติการ  วรวุฒิ ชัชวาลชัยพรรณ ชัชวาลอินทรมนตรี 
จำเริญศรี ถาวรสุวรรณ
2551 ศึกษาการตอบสนองภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะของปลากะรังเสือ (Epinephelus fuscoguttatus Forsskal, 1975) จำเริญศรี ถาวรสุวรรณ   
พรรัตน์ สุขประเสริฐ
เจนจิตต์ คงกำเนิด
จิราพร เกษรจันทร์
2550 โครงการวิจัยการประยุกต์ใช้สมุนไพรเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เจนจิตต์ คงกำเนิด