ยุทธศาสตร์กรมประมง

ยุทธศาสตร์กรมประมง 

 เผยเเพร่: 2019-11-30  |  อ่าน: 1,388 ครั้ง

 

ยุทธศาสตร์กรมประมง (พ.ศ. 2560 – 2564)

วิสัยทัศน์         เป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่การประมงที่ยั่งยืน

พันธกิจ

1) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ และความสามารถในการประกอบอาชีพของเกษตรกร

2) พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบย้อนกลับ

3) บริหารจัดการประมงเพื่อให้มีทรัพยากรประมงใช้อย่างยั่งยืน

4) พัฒนาการวิจัยเพื่อนำเทคดนโลยีและนวัตกรรมถ่ายทอดสู่เกษตรกร

5) ปรับบทบาทองค์กร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ สมรรถนะ ทักษะที่พร้อมปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร

     กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

     กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการการผลิตอย่างเป็นระบบครบวงจร และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

     กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาสู่เครือข่าย

     กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ รูปแบบและระบบการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

     กลยุทธ์ที่ 5 วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและตรวจสอบสินค้าประมงให้มีมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าและความสามารถในการแข่งขัน

     กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการตรวจสอบรับรองสินค้าประมง

     กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าประมงให้ได้คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย

     กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าประมงเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

     กลยุทธ์ที่ 4 สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ ในการเป็นแหล่งวัตถุดิบและโอกาสด้านการตลาด

     กลยุทธ์ที่ 5 วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง เพื่อให้มีความหลากหลายและสร้างมูลค่าเพิ่ม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการด้านการประมงและทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความยั่งยืนและคงความหลากหลาย

     กลยุทธ์ที่ 1 ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและแหล่งที่อยู่อาศัย เพื่อสร้างความสมดุลและความหลากหลาย

     กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ

     กลยุทธ์ที่ 3 ควบคุมและป้องกันการทำการประมงให้เป็นไปตามกฎหมายและแผนระดับชาติ

     กลยุทธ์ที่ 4 วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

     กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ

     กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะ สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

     กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบงานสารสนเทศ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการ

     กลยุทธ์ที่ 4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

     กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการงบประมาณอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

     กลยุทธ์ที่ 6 สร้างเสริมการทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก

     กลยุทธ์ที่ 7 สร้างความเข้มแข็งในการบังคับใช้กฎหมาย และสร้างการรับรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

     กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศด้านวิชาการ ด้านการประมง ด้านพันธกรณี และองค์กรระหว่างประเทศ