ประวัติ 

 เผยเเพร่: 2019-11-30  |  อ่าน: 1,405 ครั้ง

 

กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

          เกิดขึ้นจากการที่กลุ่มวิจัยโรคสัตว์น้ำ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ ได้รับความร่วมมือและประสานงานเป็นอย่างดี จากหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศ เช่น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ FAO-UNDP CIDA USIAD IDRC ทำให้กลุ่มวิจัยโรคสัตว์น้ำได้พัฒนาและขยายบทบาทหน้าที่ของกลุ่มออกไปอย่างกว้างขวาง และครอบคลุมไปถึงสัตว์น้ำทุกชนิดทั้งที่อาศัยในน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำทะเล ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 ทาง OVERSEAS DEVELOPMENT ADMINISTRATION (ODA) ได้ให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณแก่กรมประมงในการก่อตั้งกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำขึ้น แทนกลุ่มวิจัยโรคสัตว์น้ำ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของโครงการ การควบคุมโรคสัตว์น้ำ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

          ต่อมาปี พ.ศ. 2545 ได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2545 มีการปรับโครงสร้างของกรมประมงเพื่อความสะดวกต่อการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ ได้เปลี่ยนเป็นสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด และ ได้เปลี่ยนเป็นกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ ในเวลาต่อมา เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้ กรมประมงต่อมาปี พ.ศ. 2545 ได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2545 มีการปรับโครงสร้างของกรมประมงเพื่อความสะดวกต่อการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ ได้เปลี่ยนเป็นสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด และ ได้เปลี่ยนเป็นกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ ในเวลาต่อมา เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้ กรมประมง