ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร 

 เผยเเพร่: 2019-11-30  |  อ่าน: 1,429 ครั้ง

 

          นับตั้งแต่การก่อตั้งกลุ่มวิจัยโรคสัตว์น้ำในปี พ.ศ. 2530 ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำจืด จนกระทั่งปี พ.ศ. 2559 ได้มีการรวมสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด และสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่งเข้าด้วยกัน และตั้งเป็น "กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ" โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ/ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ จำนวน 7 ราย ดังนี้

ชื่อ-สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1. นางกมลพร ทองอุทัย 2530 - 2540
2. นางสาวโสภา อารีรัตน์ 2540 - 2541
3. นางสุปราณี ชินบุตร 2542 - 2546
4. นางสุดา ตัณฑวณิช 2546 - 2552
5. นางเต็มดวง สมสิริ 2553 - 2558
6. นางฐิติพร หลาวประเสริฐ 2558 - 2559
7. นางสาวเจนจิตต์ คงกำเนิด 2559 - ปัจจุบัน