ห้องประชุม-หอพัก 

 เผยเเพร่: 2019-06-18  |  อ่าน: 182 ครั้ง

 

                                     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

                                     ค่าบริการใช้ห้องประชุมและอาคารหอพัก

ประเภท

ค่าบริการต่อวัน (บาท)

จำนวน (ห้อง)

จำนวน (คน)

1.ห้องประชุม(ปรับอากาศ)

 

 

 

1.1 ห้องประชุมนวลจันทร์

3,000

1

100

1.2 ห้องประชุมกะพงทอง

2,000

1

100

1.3 ห้องประชุมกระเบน

1,500

1

30

2.อาคาร กปร.

 

 

 

2.1 กลางวัน ไม่ใช้แอร์

2,500

1

200

2.2 กลางวัน ใช้แอร์

6,000

1

200

2.3 กลางคืน ไม่ใช้แอร์

1,500

1

200

2.4 กลางคืน ใช้แอร์

2,500

1

200

3.อาคารห้องอาหาร

2,000

1

90

4.อาคารหอพัก

 

 

 

4.1ห้องพักรวม (พัดลม)

60 บาท/คน/วัน

1

12

- ห้องพัก 12 คน

60 บาท/คน/วัน

3

45

- ห้องพัก 15 คน

 

 

 

4.2 ห้องพัก 4 คน (ปรับอากาศ)

800 บาท/ห้อง/วัน

10

40

4.3 ห้องพัก 2 คน (ปรับอากาศ)

800 บาท/ห้อง/วัน

3

6

 

หมายเหตุ การขอใช้ห้องประชุมจะบริการ
- เครื่องเสียง
- ไม่มี LCD Projector และคอมพิวเตอร์
- อัตราค่าห้องประชุมกลางวันไม่เกิน 8 ชม. กลางคืนไม่เกิน 4 ชั่วโมง
- รายการข้างต้นเป็นราคาใช้งานปกติ (ไม่มีกิจกรรมบันเทิง)