ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา 

 ข้อมูลองค์กร  ประวัติความเป็นมา


ศพท.สงขลา

ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง ถือกำเนิดจากสถานีประมงทะเลสงขลา ซึ่งได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2506 สังกัดกองสำรวจและค้นคว้า โดยมีหน้าที่ในการรวบรวมสถิติชีวะและชลสมบัติในทะเลสาบสงขลา สำรวจค้นคว้าด้านชีววิทยาของสัตว์น้ำ ศึกษาสิ่งแวดล้อมสำรวจแหล่งทำการประมงอวนลาก ค้นคว้าวิจัยเผยแพร่ข่าวสารและส่งเสริมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการประมงทะเล การแปรรูปสัตว์น้ำ 
ในปี พ.ศ. 2516 กรมประมงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มผลผลิตอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำ โดยเน้นหนักที่กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เช่น การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและปลากะพงขาว จึงได้เปลี่ยนชื่อ สถานีประมงทะเลสงขลา เป็น สถานีประมงจังหวัดสงขลา 
โดยเน้นการศึกษาในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพียงอย่างเดียว และได้ขยายหน่วยเพาะพันธุ์สัตว์น้ำไปตั้งอยู่ที่บ้านเก้าเส้ง ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งต่อมาได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อก่อสร้างอาคารสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จังหวัดสงขลา 
ในปี 2529 กรมประมงและบริษัทเอนไวโรคอน อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ได้ทำสัญญาให้สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ ทำหน้าที่ปรึกษาเพื่อทำวิจัยการจัดส่วนราชการ การจัดการและผลการปฏิบัติงานของกรมประมง และได้เสนอให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง จังหวัดสงขลา ดังนั้นกรมประมงจึงได้พิจารณาจัดตั้งศูนย์ฯ โดยของบประมาณในการจัดตั้งศูนย์ฯ 
ในปีงบประมาณ 2532 ได้รับงบประมาณเป็นเงิน 1,200,000 บาท และผูกพันงบประมาณอีก 10,600,000 บาท และแต่งตั้งให้ นายสมศักดิ์ ปราโมกข์ชุติมา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง จังหวัดสงขลา ตามคำสั่งกรมประมงที่ 885/2531 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2531 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่า

 

ศพช.สงขลา

ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา

     สืบเนื่องจากการประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะทางทะเล 200 ไมล์ ของประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้ประเทศไทยสูญเสียพื้นที่ทำการประมงบางส่วน และปัญหาการขาดแคลนและราคาสูงของน้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้ชาวประมงมีต้นทุนในการประกอบอาชีพสูงขึ้นและขาดทุน จนบางรายต้องเลิกกิจการ ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำที่จับจากธรรมชาติในทะเลลดลงจนไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ และปัญหาการว่างงาน รัฐบาลไทยได้ขอความร่วมมือจากธนาคารพัฒนาเอเชีย ในการจัดตั้งโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมี ดร. กิจจา ใจเย็นเป็นผู้จัดการโครงการ โดยได้มีการทำสัญญาเงินกู้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2522 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2522 ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการย่อยโครงการพัฒนาทะเลสาบสงขลา ภายใต้ชื่องานพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในคอกในทะเลสาบสงขลา ทำหน้าที่ในการผลิตพันธุ์กุ้งก้ามกรามปีละ 20 ล้านตัว ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาทั้งตอนบนและตอนในนำไปเลี้ยงในคอก 
ในปี 2531 กรมประมงได้มอบหมายให้หน่วยงานทำหน้าที่ผลิตพันธุ์กุ้งกุลาดำตอบสนองความต้องการเพะเลี้ยงของเกษตรกร จึงได้ยกฐานะเป็นสถานีประมงน้ำกร่อยจังหวัดสงขลา สังกัดกองประมงน้ำกร่อย
ในปี 2534 ได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดสงขลา สังกัดกองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
ในปี 2546 ได้ยกฐานะเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ตามการปรับโครงสร้างหน่วยงานราชการของกรมประมง

 

ศพม.สงขลา

 

ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) เมื่อ พ.ศ. 2559

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) หรือ ศพม.สงขลา ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 1 ตุลาคม 2559 ตามการปรับโครงสร้างหน่วยงานกรมประมง ตามคำสั่งกรมประมงที่ 925/2559 โดยการผนวกรวม 2 หน่วยงานเข้าด้วยกัน คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)  ศพม.สงขลา

 

ปัจจุบัน ==>> ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา 

ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 9 มิ.ย. พ.ศ. 2563 และคำสั่งกรมประมงที่ 825/2563 เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายใน และหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ตามกฏกระทรวงฯ ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ได้แยกงานด้านประมงทะเล ออกจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา" มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 79/1 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

พื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา