ทำเนียบผู้บริหาร 


ผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

        นายสมศักดิ์ ปราโมกข์ชุติมา 
      พ.ศ. 2531-2540
    นายมณฑล เอี่ยมสอาด
     พ.ศ. 2541-2546

  
   

นายมาโนช รุ่งราตรี

   พ.ศ. 2546-2549

    นางสาวไพเราะ กนกลัคนา
พ.ศ. 2549-2550
   

นายวุฒิชัย วังคฮาต

พ.ศ. 2551-2554

   

นายเพิ่มศักดิ์ เพิงมาก

พ.ศ. 2554-2559

   

นายอำนวย  คงพรหม
พ.ศ. 2558-2559
พ.ศ. 2560-2564

     

นางรัชฎา  ขาวหนูนา
พ.ศ. 2559-2560

   

นายสมชาย  วิบุพันธ์
พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน