อำนาจและหน้าที่ ศพท.สงขลา 

 ข้อมูลองค์กร  อำนาจหน้าที่/วิสัยทัศน์


(1) ศึกษา ค้นคว้า สำรวจ วิเคราะห์ วิจัย ชีววิทยา โครงสร้างประชากร การแพร่กระจาย และพฤติกรรมการดำรงชีวิตอยู่ของสัตว์น้ำ และพรรณไม้น้ำ ในระบบนิเวศของแหล่งประมง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดพื้นที่ ฤดูกาลการทำประมง เครื่องมือประมง และขนาดสัตว์น้ำที่เหมาะสมกับการทำการประมงอย่างยั่งยืน

(2) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีประมง รวมทั้งประสิทธิภาพและศักยภาพของเครื่องมือประมง อุปกรณ์ช่วยทำการประมง และวิธีทำการประมงที่เหมาะสมกับชีววิทยาและนิเวศวิทยาของสัตว์น้ำ

(3) ศึกษา วิจัย ทดลอง และพัฒนารูปแบบและวัสดุในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล รวมทั้งผังการจัดวางแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งอาศัย ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตอยู่ของสัตว์น้ำ

(4) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ด้านอนุกรมวิธานสัตว์น้ำ และพรรณไม้น้ำ ให้บริการตรวจสอบและรับรองชนิด/สายพันธุ์สัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำ เพื่อสนับสนุนทางวิชาการและการส่งออก

(5) ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ และประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางทะเลที่เกิดจากธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ ที่มีผลกระทบต่อสัตว์น้ำและแหล่งทําการประมง

(6) ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวัง คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางการประมงและสัตว์น้ำในแหล่งประมงเพื่อการรับรองคุณภาพแหล่งประมง

(7) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาศักยภาพของแหล่งทําการประมงโดยใช้เทคโนโลยีประมงที่เหมาะสม

(8) ศึกษา ค้นนคว้า พัฒนาแนวทางการฟื้นฟูแหล่งประมงและทรัพยากรประมงเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ รวมทั้งการติดตามผลการปรับปรุง ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งประมง

(9) วิเคราะห์ และประเมินสภาวะทรัพยากรและการประมงทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ปริมาณสัตว์น้ำสูงสุดที่อนุญาตให้ทําการประมงในน่านน้ำไทย วิเคราะห์ และประเมินผลของมาตรการ และแนวทางที่ใช้ในการบริหารจัดการประมง เพื่อเสนอมาตรการและแนวทาง ในการบริหารจัดการ ทรัพยากรประมงที่เหมาะสมและยั่งยืน

(10) ศึกษา สํารวจ วิเคราะห์ วิจัย สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนประมง เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการประมง ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชาวประมง องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ในการบริหารจัดการและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพการประมงทะเลและธุรกิจประมง รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีประมงด้านต่าง ๆ

(11) บํารุงรักษาเรือสํารวจประมง เครื่องยนต์เรือ ตัวเรือ เครื่องจักรกล และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

(12) ควบคุม ตรวจสอบ รับรอง และติดตาม ให้เรือประมงและเครื่องมือประมงได้มาตรฐานตามที่กําหนด

(13) ปรับปรุง กํากับ ดูแล และพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

(14) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย