ขอความอนุเคราะห์ตอบ แบบสำรวจความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐ

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 247

 • ขอความอนุเคราะห์ตอบ แบบสำรวจความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐ

 • ขอความอนุเคราะห์ตอบ แบบสำรวจความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐ 


  ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง มีความประสงค์จะทำการสำรวจความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐ เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐจากผู้ใช้ข้อมูลโดยตรง จึงขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจนี้
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ข้อมูลเปิดภาครัฐ Open Data คือ ข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ได้โดยอิสระ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และแจกจ่ายได้โดยใครก็ตาม แต่ต้องระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของงานและต้องใช้สัญญา หรือเงื่อนไขเดียวกันกับที่มาหรือตามเจ้าของงานกำหนด
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  โดยชุดข้อมูลที่ได้รับคัดเลือกจากการสำรวจชุดข้อมูลเปิดภายในหน่วยงานภายกรมประมง ให้เป็นชุดข้อมูลเปิด มีดังนี้ 
  1.ชุดข้อมูลจำนวนสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ในประเทศไทย จากกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ (กบม.)
  2. ชุดข้อมูลมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ปี 2562 – 2563 จากกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (กพท.)
  3. ชุดข้อมูลพิกัดสินค้าประมงในระบบ Fisheries Single Window กรมประมง จากกองควบคุมการค้าสัตว์นํ้าและปัจจัยการผลิต (กคส.)

   

  ช่องทางการตอบแบบสำรวจความต้องการใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)

  >>>>>>  https://bit.ly/2PS5uh8