พันธกิจ 

 เผยเเพร่: 2019-11-07  |  อ่าน: 16 ครั้ง

 

พันธกิจ

 

1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ และความสามารถ  ในการประกอบอาชีพของเกษตรกร

2. พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบย้อนกลับ

3. บริหารจัดการประมงเพื่อให้มีทรัพยากรประมงใช้อย่างยั่งยืน

4. พัฒนาการวิจัยเพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมถ่ายทอดสู่เกษตรกร

5. ปรับบทบาทขององค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ สมรรถนะ ทักษะ  ที่พร้อมปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์กรมประมง 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาและตรวจสอบสินค้าประมงให้มีมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าและความสามารถ  ในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการด้านการประมงและทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความยั่งยืนและ   คงความหลากหลาย

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ

ค่านิยมร่วมขององค์กร "We are FISHERIES"

F   =   Friendly           หมายถึง   เต็มไปด้วยความเป็นมิตร

I    =   Integrity                 ”        มีคุณธรรม จริยธรรม

S   =   Smart                    ”        มีความสง่างามและภาคภูมิใจในตนเอง

H   =   Happiness            ”        มีความสุข

E   =   Enthusiasm           ”        มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

R   =   Responsibility       ”        มีความรับผิดชอบต่อภารกิจที่ทำ

I    =   Intelligence            ”        มีความคิดที่ฉลาดหลักแหลม

E   =   Energy                  ”        มีกำลังและพลังทุ่มเท

S   =   Simplicity              ”        มีความเป็นอยู่และวิถีชีวิตที่เรียบง่าย