6. สถิติปริมาณสัตว์น้ำขึ้นท่า ประจำปี 2565


6. สถิติปริมาณสัตว์น้ำขึ้นท่า ประจำปี 2565