[2022-05-25] รวมพลังยับยั้ง EMS [2022-05-25] จุลินทรีย์ ปม.1 และสมุนไพรไทย ทางเลือกใหม่สำหรับป้องกันและรักษาโรคกุ้งทะเล [2022-05-25] คู่มือการควบคุมและลดความเสี่ยงการเกิดโรค EMS ในกุ้งทะเล [2022-05-25] ก้าวต่อไปของกุ้งไทยหลังวิกฤตโรคตายด่วน [2022-05-25] ถอดบทเรียนองค์ความรู้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล (นายธราธิป ศรีมะโรง) ผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสุราษฏร์ธานี [2022-05-25] ถอดบทเรียนองค์ความรู้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคในประเทศ ปี 2564 [2022-05-25] การเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติ [2022-05-25] การเลี้ยงกุ้งทะเลระบบน้ำหมุนเวียนแบบสมดุลชีวภาพ [2022-04-11] เอกสารทางวิชาการงานวิจัย [2022-03-28] สถานการณ์โรคประจำปีงบประมาณ 2565

เอกสารทางวิชาการงานวิจัย 

 คลังความรู้  ข้อมูลวิจัย