5. สถิติจำนวนเที่ยวเรือเข้าออก (รายเดือน)


5. สถิติจำนวนเที่ยวเรือเข้าออก (รายเดือน)