ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ประจำเดือน เมษายน 2565

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ประจำเดือน เมษายน 2565

  • [2022-06-30] นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง นายจรูญศักดิ์ เพขรศรี ประธานคณะทำงาน และคณะทำงาน ติดตามทวนสอบการปฏิบัติงานตรวจสอบเรือประมงไทยเพื่อรองรับการติดตามของสหภาพยุโรปในการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2565 [2022-06-22] นางศิริพร ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่และหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกกระบี่ ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือนมิถุนายน 2565 [2022-06-02] รายงานข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [2022-06-01] กิจกรรมขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [2022-05-26] นางศิริพร ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่และหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกกระบี่ ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [2022-05-11] นางศิริพร ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่ เข้าร่วมบรรยายสรุป ในการประชุมการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ศาลากลางจังหวัดกระบี่ [2022-05-11] นางณัฐธยาน์ คงขึม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมสมาคมชาวประมงจังหวัดกระบี่ [2022-05-11] นางณัฐธยาน์ คงขึม นักวิชการประมงปฏิบัติการ นางสาวดวงฤดี คุ้นเคย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมการฝึกสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ณ หาดอ่าวนาง [2022-05-03] ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนเมษายน 2565 [2022-05-03] กิจกรรมขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือเรา ประจำเดือน เมษายน 2565

    ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ประจำเดือน เมษายน 2565 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


    วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. นางศิริพร ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่ สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าด่านตรวจประมงกระบี่ ประจำเดือนเมษายน 2565 ผ่านทาง ออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ร่วมกันขับเคลื่อนหน่วยงาน การปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถูกต้องตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน และเน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ เพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบเรือหน้าท่าภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน มีผู้เข้าร่วมประชุม 8 ราย