โครงสร้างของ ศพช.ตราด

โครงสร้างของ ศพช.ตราด 

 เผยเเพร่: 2017-05-18  |  อ่าน: 478 ครั้ง


กรมประมง 

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด

1.งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ    2.งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสัตว์น้ำ    3.งานธุรการ
 

1. งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ มีหน้าที่ ดังนี้

    1.1 ผลิตพันธุ์สัตว์ทะเล เพื่อปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ

    1.2 ผลิตพันธุ์สัตว์ทะเล เพื่อจำหน่ายตามกิจกรรมเงินกองทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ

    1.3 ศึกษา วิจัย ชีววิทยาและคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางการประมง เพื่อการจัดการประมงที่เหมาะสมและยั่งยืน

    1.4 ศึกษา วิจัยเพื่อการพัฒนาการผลิตพันธุ์สัตว์ทะเล

    1.5 ศึกษา วิจัย การฟื้นฟูแหล่งประมง และทรัพยากรสัตว์ทะเล

    1.6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการจัดการทรัพยการประมงทะเลโดยชุมชนมีส่วนร่วม

    1.7 ดำเนินการตรวจสอบแหล่งผลิตหอยสองฝา เพื่อการส่งออกสู่กลุ่มประเทศยุโรป

    1.8 ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    1.9 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2. งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสัตว์น้ำ มีหน้าที่ ดังนี้

    2.1 ตรวจสอบ รับรองมาตรฐานฟาร์และวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

    2.2 เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคสัตว์น้ำชายฝั่ง

    2.3 เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

    2.4 ดำเนินการโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมง เช่น โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล เพื่อบริโภคภายในประเทศ

    2.5 ตรวจรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยเรือประมง  

    2.6 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 3. งานธุรการ มีหน้าที่ ดังนี้

     3.1 ดำเนินการงานอำนวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบุคลากรและสวัสดิการ งานประชาสัมพันธ์ งานการประชุม  ควบคุมการใช้ การดูแลและบำรุงรักษายานพาหนะ และอาคารสถานที่ งานรักษาความปลอดภัย

    3.2 ติดตาม รวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนงานของหน่วยงาน

    3.3 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย