ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา 

 เผยเเพร่: 2017-05-18  |  อ่าน: 1,593 ครั้ง


สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด เดิมมีชื่อว่า สถานีประมงน้ำกร่อยจังหวัดระยอง
 

ปี 2528 กรมประมงได้ปรับปรุงจัดระเบียบองค์กรใหม่ จึงได้ย้ายบุคลากรและอุปกรณ์ต่างๆ มาจากสถานีประมงน้ำกร่อยจังหวัดระยอง
  เนื่องจากมีหน่วยงานซ้ำซ้อนกันที่จังหวัดระยอง
   
ปี 2530 เริ่มก่อสร้างสถานีฯ ณ จังหวัดตราด
   
ปี 2532 เริ่มดำเนินงาน โดยเปลี่ยนเป็นชื่อ "สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตราด" 
   
ปี 2553 กรมประมงได้มีการปรับปรุงโครงสร้างงานภายในกรมประมงใหม่  จึงเปลี่ยนชื่อ จาก "สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
  จังหวัดตราด" เป็น "ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด" 
   
ปี 2559 กรมประมงได้มีการปรับปรุงโครงสร้างงานภายในกรมประมงใหม่อีกครั้ง จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สถานีวิจัยและพัฒนา
  ทะเลจังหวัดตราด" สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์