>> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี

>> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี 

 เผยเเพร่: 2017-05-02  |  อ่าน: 2,845 ครั้ง

 

ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง

     1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กำหนดแนวทาง และจัดทำแผนในการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศด้านการพัฒนา ด้านวิชาการประมง ด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน ด้านการประมงไทย

     2. วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนการเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในกรอบทวิภาคี หรือความคิดเห็นต่อนโยบาย ข้อตกลง ข้อเสนอ โครงการ กิจกรรม และแนวปฏิบัติที่กำหนด

     3. จัดทำหรือประสานในการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎหมายและไม่ขัดต่อมาตรการด้านความมั่นคงของประเทศไทย

     4. ประสานหน่วยงานภายในและภายนอกกรมประมง เพื่อผลักดันการขอรับความร่วมมือ และช่วยเหลือด้านวิชาการ และเศรษฐกิจการค้ากับประเทศคู่เจรจา

     5. บริหารและประสานการดำเนินโครงการ กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือตามข้อผูกพันกับต่างประเทศในระดับทวิภาคี

     6. เผยแพร่ความรู้ และความเข้าใจ โอกาส และประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน ที่เกิดจากการดำเนินความร่วมมือกับต่างประเทศระดับทวิภาคี หรือพันธกรณีที่จะมีขึ้นในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับกรมประมง

     7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

อำนาจหน้าที่ของกลุ่มความร่วมมือทวิภาคี

     1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อกำหนดแนวทางและจัดทำแผนในการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศด้านการพัฒนาด้านวิชาการประมง ด้านการทำเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนด้านการประมงไทย

     2. จัดทำแผนการเจรจาความร่วมมือกับต่างประเทศในระดับทวิภาคี และกำหนดท่าทีประเทศไทยในการประชุมหารือในกรอบเจรจาทวิภาคี หรือเสนอความคิดเห็นต่อนโยบาย/ข้อตกลง/ข้อเสนอโครงการกิจกรรม/แนวปฏิบัติที่กำหนด โดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงาน สถานการณ์และนโยบาย ยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง

     3. เข้าร่วมการประชุม เจรจาระดับทวิภาคี รวมทั้งการจัดทำหรือประสานในการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎหมายและไม่ขัดต่อมาตรการด้านความมั่นคงของประเทศไทย

     4. ประสานหน่วยงานภายในและภายนอกกรมประมง เพื่อผลักดันการขอรับความร่วมมือและช่วยเหลือด้านวิชาการและเศรษฐกิจการค้ากับประเทศคู่เจรจา

     5. บริหารและประสานการดำเนินโครงการ กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือตามข้อผูกพันกับต่างประเทศในระดับทวิภาคี

     6. สนับสนุนการกำหนดนโยบาย แนวทางแก้ปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการค้าสินค้าประมงของไทยในประเทศ คู่ค้า ในระดับทวิภาคี ที่เกิดจากแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการทางการค้าที่กำหนดขึ้นของประเทศคู่เจรจา

     7. เผยแพร่ความรู้ และความเข้าใจ โอกาส และประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนที่เกิดจากการดำเนินความร่วมมือกับต่างประเทสระดับทวิภาคี หรือพันธกรณีที่จะมีขึ้นในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการประมง

     8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการทำงาน

     1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย โครงการความร่วมมือประมงทั้งด้านวิชาการ เศรษฐกิจ การค้าการลงทุน และเรื่องอื่นๆที่กรมประมงเคยดำเนินการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง – จุดอ่อนของปัญหาอุปสรรคในการดำเนินความร่วมมือประมงกับต่างประเทศ

     2. วิเคราะห์ วิจัย แนวทาง ข้อจำกัดในการให้และรับการสนับสนุนโครงการความร่วมมือของประเทศต่างๆ ในลักษณะทวิภาคี

     3. ศึกษา รวบรวมข้อเสนอโครงการความร่วมมือด้านประมงของข้าราชการกรมประมง จัดลำดับความสำคัญจำแนกประเภทตามวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอในเวทีการประชุมระหว่างประเทศระดับทวิภาคี

     4. สร้างแผนงานโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประสานงานการดำเนินโครงการและประเมินผล รวมทั้งรายงานผลการใช้งบประมาณ

     5. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมประมงให้กับบุคลากรของกรมประมงในภารกิจด้านประมงต่างประเทศ

     6. เสนอประเด็นสาระ ตรวจสอบข้อความในเอกสารข้อตกลง (MOU/Agreement/Arrangement) ที่กรมประมงหรือประเทศไทยมีความประสงค์ทำร่วมกับต่างประเทศในระดับทวิภาคี

     7. จัดทำท่าทีและเข้าร่วมประชุมกับต่างประเทศในระดับทวิภาคี ตลอดจนจัดทำความก้าวหน้าความร่วมมือด้านประมงกับประเทศต่างๆ

     8. บริหารและประสานการดำเนินโครงการ กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือตามข้อผูกพันกับต่างประเทศในระดับทวิภาคี

     9. เผยแพร่ความรู้ และความเข้าใจ โอกาส และประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน ที่เกิดจากการดำเนินความร่วมมือกับต่างประเทศระดับทวิภาคี หรือพันธกรณีที่จะมีขึ้นในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับกรมประมง

เนื้อหาสาระและข้อมูลกลุ่มความร่วมมือทวิภาคี

     1. กรอบความร่วมมือต่างๆ (MOU/Agreement/Arrangement)ด้านประมง

     2. สถานะความร่วมมือด้านประมงกับต่างประเทศ

     3. โครงการความร่วมมือประมงกับประเทศต่างๆ

     4. Calendarofbilateralmeetings related to fisheries

เนื้อหาอื่นๆเพิ่มเติม

     1. บันทึกการให้ความเห็นของกรมประมงไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)ในประเด็นเรื่องเข้า คณะรัฐมนตรี (ครม.)

     2. ข่าวจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ

 

บุคลากรในกลุ่มฯ

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรภายใน EMAIL
1 นางลักขณา บุญส่งศรีกุล นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ 0 2579 7947 1201 lukhanabssk@gmail.com
2 นายอังกูร ศรัวัฒนกุล นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 0 2579 7947 1206 Sabu-chii@hotmail.com
3 นายธนกร รัศมิทัต นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 0 2579 7947 1204 bassadar442@gmail.com
4 นายวรวุฒิ สุขเจริญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 0 2579 7947 1203 worawutsookcharoen@gmail.com
5 นางสาวชรินรัตน์ อุบลบาน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 0 2579 7947 1210 charinrat.up@gmail.com
6 นางสาวปวันรัตน์ บัวโรย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 0 2579 7947 1210 pawaratana@gmail.com
7 นางสาวทิพวัลย์ ศรีคูบัว นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) 0 2579 7947 1210 Aor_ku68-59@hotmail.com
8 นางสาวณัฏฐณิชา เนตรจินดา นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) 0 2579 7947 1210 nutta.nuttanicha@gmail.com
9 นางสาวชัญญานุช ช้างทอง นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ) 0 2579 7947 1210 chanyanuch163@gmail.com

 

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 0 2579 7947    
เบอร์ภายใน 1210