>> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี

>> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี 

 เผยเเพร่: 2017-05-02  |  อ่าน: 1,768 ครั้ง

 

ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง (Job description)

     1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กำหนดแนวทาง และจัดทำแผนในการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศด้านการพัฒนา ด้านวิชาการประมง ด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน ด้านการประมงไทย

     2. วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนการเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในกรอบทวิภาคี หรือความคิดเห็นต่อนโยบาย ข้อตกลง ข้อเสนอ โครงการ กิจกรรม และแนวปฏิบัติที่กำหนด

     3. จัดทำหรือประสานในการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎหมายและไม่ขัดต่อมาตรการด้านความมั่นคงของประเทศไทย

     4. ประสานหน่วยงานภายในและภายนอกกรมประมง เพื่อผลักดันการขอรับความร่วมมือ และช่วยเหลือด้านวิชาการ และเศรษฐกิจการค้ากับประเทศคู่เจรจา

     5. บริหารและประสานการดำเนินโครงการ กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือตามข้อผูกพันกับต่างประเทศในระดับทวิภาคี

     6. เผยแพร่ความรู้ และความเข้าใจ โอกาส และประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน ที่เกิดจากการดำเนินความร่วมมือกับต่างประเทศระดับทวิภาคี หรือพันธกรณีที่จะมีขึ้นในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับกรมประมง

     7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

อำนาจหน้าที่ของกลุ่มความร่วมมือทวิภาคี

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อกำหนดแนวทางและจัดทำแผนในการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศด้านการพัฒนาด้านวิชาการประมง ด้านการทำเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนด้านการประมงไทย

 2. จัดทำแผนการเจรจาความร่วมมือกับต่างประเทศในระดับทวิภาคี และกำหนดท่าทีประเทศไทยในการประชุมหารือในกรอบเจรจาทวิภาคี หรือเสนอความคิดเห็นต่อนโยบาย/ข้อตกลง/ข้อเสนอโครงการกิจกรรม/แนวปฏิบัติที่กำหนด โดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงาน สถานการณ์และนโยบาย ยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง

 3. เข้าร่วมการประชุม เจรจาระดับทวิภาคี รวมทั้งการจัดทำหรือประสานในการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎหมายและไม่ขัดต่อมาตรการด้านความมั่นคงของประเทศไทย

 4. ประสานหน่วยงานภายในและภายนอกกรมประมง เพื่อผลักดันการขอรับความร่วมมือและช่วยเหลือด้านวิชาการและเศรษฐกิจการค้ากับประเทศคู่เจรจา

 5. บริหารและประสานการดำเนินโครงการ กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือตามข้อผูกพันกับต่างประเทศในระดับทวิภาคี

 6. สนับสนุนการกำหนดนโยบาย แนวทางแก้ปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการค้าสินค้าประมงของไทยในประเทศ คู่ค้า ในระดับทวิภาคี ที่เกิดจากแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการทางการค้าที่กำหนดขึ้นของประเทศคู่เจรจา

 7. เผยแพร่ความรู้ และความเข้าใจ โอกาส และประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนที่เกิดจากการดำเนินความร่วมมือกับต่างประเทสระดับทวิภาคี หรือพันธกรณีที่จะมีขึ้นในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการประมง

 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการทำงาน

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย โครงการความร่วมมือประมงทั้งด้านวิชาการ เศรษฐกิจ การค้าการลงทุน และเรื่องอื่นๆที่กรมประมงเคยดำเนินการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง – จุดอ่อนของปัญหาอุปสรรคในการดำเนินความร่วมมือประมงกับต่างประเทศ

 2. วิเคราะห์ วิจัย แนวทาง ข้อจำกัดในการให้และรับการสนับสนุนโครงการความร่วมมือของประเทศต่างๆ ในลักษณะทวิภาคี

 3. ศึกษา รวบรวมข้อเสนอโครงการความร่วมมือด้านประมงของข้าราชการกรมประมง จัดลำดับความสำคัญจำแนกประเภทตามวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอในเวทีการประชุมระหว่างประเทศระดับทวิภาคี

 4. สร้างแผนงานโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประสานงานการดำเนินโครงการและประเมินผล รวมทั้งรายงานผลการใช้งบประมาณ

 5. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมประมงให้กับบุคลากรของกรมประมงในภารกิจด้านประมงต่างประเทศ

 6. เสนอประเด็นสาระ ตรวจสอบข้อความในเอกสารข้อตกลง (MOU/Agreement/Arrangement) ที่กรมประมงหรือประเทศไทยมีความประสงค์ทำร่วมกับต่างประเทศในระดับทวิภาคี

 7. จัดทำท่าทีและเข้าร่วมประชุมกับต่างประเทศในระดับทวิภาคี ตลอดจนจัดทำความก้าวหน้าความร่วมมือด้านประมงกับประเทศต่างๆ

 8. บริหารและประสานการดำเนินโครงการ กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือตามข้อผูกพันกับต่างประเทศในระดับทวิภาคี

 9. เผยแพร่ความรู้ และความเข้าใจ โอกาส และประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน ที่เกิดจากการดำเนินความร่วมมือกับต่างประเทศระดับทวิภาคี หรือพันธกรณีที่จะมีขึ้นในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับกรมประมง

เนื้อหาสาระและข้อมูลกลุ่มความร่วมมือทวิภาคี

     1. กรอบความร่วมมือต่างๆ (MOU/Agreement/Arrangement)ด้านประมง

     2. สถานะความร่วมมือด้านประมงกับต่างประเทศ

     3. โครงการความร่วมมือประมงกับประเทศต่างๆ

     4. Calendarofbilateralmeetings related to fisheries

เนื้อหาอื่นๆเพิ่มเติม

     1. บันทึกการให้ความเห็นของกรมประมงไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)ในประเด็นเรื่องเข้า คณะรัฐมนตรี (ครม.)

     2. ข่าวจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ

 

 

บุคลากรในกลุ่มฯ 

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ

เบอร์ติดต่อภายใน

นางลักขณา บุญส่งศรีกุล

 

หัวหน้ากลุ่มฯ

  EU USA ประเทศลาตินอเมริกา

1201

นายวรวุฒิ สุขเจริญ

 

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

  เมียนมา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ มัลดีฟส์

1210

นายธรกร รัศมิทัต

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

 เวียดนาม จีน(กวางโจว) โมซัมบิก โอมาน
 โซมาเลีย อียิปต์ ติมอร์เลสเต ซูดาน 
 
ซาอุดิอาระเบีย

1204

นางสาวปวันรัตน์ บัวโรย

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

  ไต้หวัน สเปน ฮังการี รัสเซีย อิตาลี
  หมู่เกาะแฟโร(เดนมาร์ก) PMQA

1210

นายอังกูร ศรีวัฒนกุล

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

  กัมพูชา จีน(เซี่ยงไฮ้) ปากีสถาน อิหร่าน
  ภูฏาน บังคลาเทศ อินเดียบาห์เรน เคนยา

1206

 

นางสาวชรินรัตน์ อุบลบาน

 

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

 อินโดนีเซีย ลาว ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
แคนาดา ฟิจิ ไมโครนีเซีย หมู่เกาะมาร์แชลล์ ดูแลเว็บไซต์กอง

1210

 

นางสาวทิพวัลย์ ศรีคูบัว

 

นักวิชาการประมง

 

บรูไน ญี่ปุ่น เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ ศรีลังกา

1210

 

นางสาวณัฏฐณิชา เนตรจินดา

 

นักวิชาการประมง

แอฟริกาใต้ อุซเบกิซสถาน รายงานต่าง ๆเช่น ติดตามสถานการณ์จัดทำ MOU ข้อสั่งการนายกฯ งานเบิกค่าใช้จ่ายพัสดุ

1210

นางสาวชัญญานุช ช้างทอง

นักวิชาการประมง

งานจัดระบบแฟ้มข้อมูล และทำฐานข้อมูลรายประเทศ งานสารบรรณกลุ่ม งานเดินเอกสาร งานหนังสือเวียน งานเบิกค่าใช้จ่าย พัสดุ

1210


เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร     02-579-7947    เบอร์ภายใน 1210ติดต่อกลุ่มความร่วมมือทวิภาคี