>> ฝ่ายบริหารทั่วไป

>> ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 เผยเเพร่: 2017-05-02  |  อ่าน: 2,084 ครั้ง

 

ตามกรอบโครงสร้างและอัตรากำลัง ในการแบ่งส่วนราชการกฎกระทรวง 2559 กรมประมง และตามคำสั่งกรมประมง ที่ 887/2559 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดใหม่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2559

อำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารทั่วไป

     1.งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานธุรการ

     2.งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ

     3.งานแผนงาน/โครงการ งานบุคคล

     4.งานให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป

     5.บริหารจัดการงบประมาณการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวของกรมประมง

     6.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 (แนบท้ายคำสั่งกรมประมงที่ 825/2563 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563)

หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารทั่วไป กองประมงต่างประเทศ

1. ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ งานอำนวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงิน และบัญชี งานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแลและบำรุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการทั่วไปของหน่วยงาน

2. วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน

3. ดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวของกรม

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

บุคลากรในฝ่าย

ติดต่อฝ่ายบริหารทั่วไป

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรภายใน
1 นางสาวปิ่นแก้ว นิทเนตร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 1103
2 นางสาวณฐมน สีสงค์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1107
3 นางสาวมนทิรา ศรีไชยนารถ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1114
4 นางสาวธนัชชา นวลมณี เจ้าที่หน้าบันทึกข้อมูล 1110
5 นายมานะ เรืองเถาะ พนักงานขับรถ ส.2  1110
6 นายสุนันชัย ปุราชะโค จ้างเหมาบริการ 1110
7 นายไสว วงค์ร้อย จ้างเหมาบริการ 1110
8 นายพรชัย ประพุทชัยโสธร จ้างเหมาบริการ 1110
9 นายธนาพล เดชหาร จ้างเหมาบริการ 1110
10 นางสาวพินประไพ จิตรจำนงค์ จ้างเหมาบริการ 1110
11 นางประจบ จ้อยจิ๊ด จ้างเหมาบริการ / แม่บ้านตึก 1110
12 นางสาวเมฆ ทองทิพย์ จ้างเหมาบริการ / แม่บ้านตึก 1110

 

ติดต่อฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ 02-5797940 เบอร์ภายใน (งานสารบรรณ) 1114 / 1110  

โทรสาร 02-5620530