>> ฝ่ายบริหารทั่วไป

>> ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 เผยเเพร่: 2017-05-02  |  อ่าน: 1,967 ครั้ง

 

ตามกรอบโครงสร้างและอัตรากำลัง ในการแบ่งส่วนราชการกฎกระทรวง 2559 กรมประมง และตามคำสั่งกรมประมง ที่ 887/2559 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดใหม่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2559

อำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารทั่วไป

     1.งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานธุรการ

     2.งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ

     3.งานแผนงาน/โครงการ งานบุคคล

     4.งานให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป

     5.บริหารจัดการงบประมาณการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวของกรมประมง

     6.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

บุคลากรในฝ่าย

ชื่อ - นามสุกล

ตำแหน่ง

โทรภายใน

นางสาววิภาวดี  ใจคำ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

1103

นางณฐมน  สีสงค์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน

1107

 

ติดต่อฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ 02-5797940 เบอร์ภายใน (งานสารบรรณ) 1114 / 1110  โทรสาร 02-5620530