วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์-พันธกิจ 

 เผยเเพร่: 2019-07-27  |  อ่าน: 67 ครั้ง

 

วิสัยทัศน์ (กรมประมง) "เป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำสู่การประมงที่ยั่งยืน"

พันธกิจ

          1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ และความสามารถ ในการประกอบอาชีพของเกษตรกร

          2. พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบย้อนกลับ

          3. บริหารจัดการประมงเพื่อให้มีทรัพยากรประมงใช้อย่างยั่งยืน

          4. พัฒนาการวิจัยเพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมถ่ายทอดสู่เกษตรกร

          5. ปรับบทบาทขององค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ สมรรถนะ ทักษะ ที่พร้อมปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์กรมประมง 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและตรวจสอบสินค้าประมงให้มีมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าและความสามารถ ในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการด้านการประมงและทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความยั่งยืนและ คงความหลากหลาย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ

ค่านิยมร่วมขององค์กร "We are FISHERIES"

F = Friendly หมายถึง เต็มไปด้วยความเป็นมิตร

I = Integrity หมายถึง มีคุณธรรม จริยธรรม

S = Smart หมายถึง มีความสง่างามและภาคภูมิใจในตนเอง

H = Happiness หมายถึง มีความสุข

E = Enthusiasm หมายถึง มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

R = Responsibility หมายถึง มีความรับผิดชอบต่อภารกิจที่ทำ

I = Intelligence หมายถึง มีความคิดที่ฉลาดหลักแหลม

E = Energy หมายถึง มีกำลังและพลังทุ่มเท

S = Simplicity ” มีความเป็นอยู่และวิถีชีวิตที่เรียบง่าย