ประวัติหน่วยงาน

ประวัติหน่วยงาน 

 เผยเเพร่: 2019-07-27  |  อ่าน: 73 ครั้ง

 

                   หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง เดิมชื่อ “ศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืดภาคเหนือตอนบน ลำปาง” และ “หน่วยตรวจการประมงน้ำจืด  จังหวัดลำปาง” สังกัดกองอนุรักษ์ทรัพยากรประมงได้จัดตั้งขึ้นตามโครงการจัดตั้งหน่วยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำจืดในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของกรมประมง  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จากความเห็นชอบดังกล่าว กองอนุรักษ์ทรัพยากรประมงได้จัดหาสถานที่และจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างเมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งเป็นหน่วยตรวจการประมงน้ำจืดแห่งแรกของกรมประมงที่มีที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด จากนั้นได้จัดส่งเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานประจำตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ โดยมีนายนเรศน์  เลิศอนันต์  เป็นหัวหน้าหน่วยฯ คนแรก  และได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพัก ระบบสาธารณูปโภค  เพิ่มเติมแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๓๓  และเปลี่ยนชื่อเป็น “งานอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้ำจืด  ภาคเหนือตอนบน  จังหวัดลำปาง”

                    ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕  มีการปฏิรูประบบราชการงานอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้ำจืดภาคเหนือตอนบน จังหวัดลำปาง จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานอีกครั้งเป็น “ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดภาคเหนือตอนบน  จังหวัดลำปาง” และได้มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานต่อมาเป็น “ศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืดภาคเหนือตอนบน ลำปาง” และในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการปรับโครงสร้างกรมประมง จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจาก “ศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืดภาคเหนือตอนบน ลำปาง”  เป็น “หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง” ภายใต้ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาเหนือ (พิษณุโลก)